EN PL
PRACA ORYGINALNA
ZASTOSOWANIE DWUWARSTWOWEGO FILTRA PIASKOWEGO Z WARSTWĄ PIANKI PUR W PROCESIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW BYTOWYCH O PODWYŻSZONEJ ZAWARTOŚCI AZOTU AMONOWEGO
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
2
Katedra Krajinného Inžinierstva, Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovenská Republiká
 
 
Data nadesłania: 09-04-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-05-2019
 
 
Data akceptacji: 08-05-2019
 
 
Data publikacji: 09-08-2019
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Dacewicz   

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2019;18(2):67-81
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy było określenie możliwości zastosowania pianek poliuretanowych PUR jako górnej warstwy filtra piaskowego do oczyszczania ścieków bytowych, charakteryzujących się podwyższonym stężeniem azotu amonowego.

Materiał i metody:
Porównano pracę złóż filtracyjnych wypełnionych fabrycznie nowym usztywnionym wypełnieniem lub rozdrobnionymi mechanicznie odpadami PUR. Określono skuteczność usuwania ze ścieków wstępnie oczyszczonych w osadniku gnilnym związków organicznych i biogennych oraz zawiesin ogólnych i bakterii patogennych przy obciążeniu hydraulicznym zmieniającym się w zakresie od 31,8 do 229,2 mm3∙mm-2∙d-1.

Wyniki i wnioski:
Wykazano, że po dziesięciu miesiącach pracy, filtry poliuretanowo-piaskowe, wypełnione w górnej warstwie kawałkami pianki poliuretanowej w osłonkach, osiągnęły wysoką skuteczność usuwania substancji organicznej (zmniejszenie BZT5 średnio o 88% i ChZT o 66%). Zastosowanie odpadów z poliuretanu w górnej warstwie złoża filtracyjnego pozwoliło na usunięcie jonów N-NH4+ średnio w 78%, podczas gdy jednowarstwowe filtry piaskowe okazały się równie skuteczne tylko w pierwszych dwóch etapach badań. Stwierdzono, że dodatkowe wypełnienie filtrów o przepływie pionowym w postaci ścinek pianki PUR umieszczonych w osłonkach, zapewniły korzystne warunki dla rozwoju zarówno bakterii heterotroficznych, jak i bakterii nitryfikacyjnych bez potrzeby dodatkowego napowietrzania. Zastosowana górna warstwa pianek w połączeniu z dolną warstwą piasku pozwoliła na bardzo wysokie usunięcie bakterii patogennych Escherichia coli średnio w 98,8%, natomiast bakterii colipodobnych w 95,0%.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top