EN PL
BADANIE ZMIENNOśCI ODDZIAłYWANIA AUTOSTRADY NA GRUNTY ROLNE NA PRZYKłADZIE ODCINKA AUTOSTRADY A1
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-12-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(4):29-39
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Opracowana nowatorska metoda szacowania oddziaływania autostrady na grunty rolne pozwala na określenie wszystkich strat związanych z kierunkami tego oddziaływania. Podstawą dla ustalenia strat jest analiza zmienności użytkowania gruntów i klas bonitacyjnych oraz rozmieszczenia dróg dojazdowych do gruntów wzdłuż osi projektowanej autostrady. Przyjętą miarą wielokierunkowego oddziaływania autostrady na grunty rolne jest określona zmiana wartości gruntów, przy której wyznaczeniu uwzględniono jedynie zróżnicowanie ich przydatności do produkcji rolniczej. Opracowana metoda określania oddziaływania autostrady na grunty rolne została przedstawiona na przykładzie projektowanego odcinka autostrady A-1 Stryków–Skoszewy, a następnie została ona porównana z alternatywnym przebiegiem tego odcinka. Budowa jednego kilometra rozpatrywanego odcinka autostrady spowoduje obniżenie wartości gruntów rolnych wynoszące przeciętnie 1540 jednostki zbożowej. W alternatywnej wersji przebiegu będą to natomiast 1884 jednostki zbożowe. Przejmowanie gruntów pod budowę autostrady oraz negatywne jej oddziaływanie obejmuje około 85% całkowitej utraty wartości gruntów rolnych. Pozostałe 15% utraty wartości gruntów wiąże się z przyrostem transportu i pogorszeniem rozłogu działek.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top