EN PL
WPŁYW POLDEROWEGO TERENU ZALEWOWEGO CISOWSKIEJ STRUGI NA TRANSFORMACJĘ FAL WEZBRANIOWYCH MIĘDZY GDYNIĄ A RUMIĄ
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Gdańska
 
 
Data nadesłania: 23-07-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 02-09-2018
 
 
Data akceptacji: 03-09-2018
 
 
Data publikacji: 31-05-2019
 
 
Autor do korespondencji
Michał Szydłowski   

Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Polska
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2019;18(1):113-126
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
W artykule przedstawiono i przeanalizowano wyniki obliczeń hydraulicznych w procesie retencji wód opadowych i transformacji fal wezbraniowych występujących wskutek nawalnych deszczy. Analizy zostały wykonane na potrzeby zbadania roli terenu zalewowego (polderu), położonego poniżej ulicy Hutniczej, przyległego do lewego brzegu cieku Cisowska Struga w Gdyni.

Materiał i metody:
Wszystkie obliczenia transformacji fal wezbraniowych w korycie cieku i na terenach zalewowych wykonano w systemie symulacji numerycznych HEC-RAS, wykorzystując dane dotyczące przepływów charakterystycznych uzyskane z dostępnych oszacowań hydrologicznych. W obliczeniach połączono dostępną w programie obliczeniowym możliwość modelowania przepływu jednowymiarowego w korycie rzeki i dwuwymiarowego na terenach zalewowych. Podstawowe dane do przeprowadzenia obliczeń jednowymiarowych stanowiły: pomierzone geodezyjne przekroje poprzeczne koryta Cisowskiej Strugi, przekroje przepustów kolejowych i drogowych oraz współczynnik oporów przepływu wg Manninga. Podstawą obliczeń dwuwymiarowych był numeryczny model terenu zaczerpnięty z zasobów geodezyjnych miasta Gdyni oraz dane o pokryciu i zagospodarowaniu powierzchni terenu.

Wyniki i wnioski:
Obliczenia transformacji fali wezbraniowej wykonano dla przepływów odpowiadających opadowi o prawdopodobieństwie przekroczenia 10% i 1%, wykorzystując hipotetyczny hydrogram odpływu ze zlewni Cisowskiej Strugi. Obliczenia wykonano dla wariantów odpowiadających planowanym w koncepcjach planu zagospodarowania miasta Gdyni zmianom funkcji badanego terenu. Wyniki obliczeń wykazały, że układ przestrzenny badanego obszaru retencyjnego cieku jest istotny hydraulicznie, bowiem znacznie wpływa na proces transformacji fal wezbraniowych na tym odcinku Cisowskiej Strugi. W wyniku zmniejszania terenu zalewowego, stwierdzono między innymi szybsze przemieszczenie się fal wezbraniowych wzdłuż cieku oraz wzrost ich kulminacji i objętości. Między innymi ze względu na potencjalny wzrost zagrożenia powodziowego w Rumi zmniejszanie pojemności retencyjnej tego terenu jest niepożądane.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top