EN PL
PRACA ORYGINALNA
Składowisko w Jaśle – analiza stateczności skarpy przy zmiennych wartościach spójności odpadów komunalnych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 15-06-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-09-2021
 
 
Data akceptacji: 07-09-2021
 
 
Data publikacji: 04-01-2022
 
 
Autor do korespondencji
Mariusz Cholewa   

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2021;20(2):19-28
 
WAŻNE
  • W artykule opisano wyniki badań terenowych, laboratoryjnych i obliczeń. Dla przekroju obliczeniowego A–A wskazano na zagrożenie utraty stateczności w przypadku przyjęcia dla odpadów komunalnych wartości spójności poniżej 5 kPa lub 23,0 kPa, gdy naziom zostanie obciążony. Natomiast dla przekroju B-B niebezpieczeństwo utraty stateczności nie występuje. Obciążenie skarpy zmniejsza współczynnika bezpieczeństwa o 40-50%.
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
W artykule przedstawiono wyniki badań i obliczeń mających na celu określenie wpływu zmian wartości spójności odpadów komunalnych na wartości współczynnika bezpieczeństwa obliczanego metodą Felleniusa. Omawiane prace wykonano dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Jaśle.

Materiał i metody:
Analizę przeprowadzono w oparciu o własne badania, obliczenia oraz istniejącą dokumentację składowiska. Część obliczeniowa pracy obejmowała sprawdzenie stateczności skarp w dwóch wybranych przekrojach, przy założeniu wartości spójności odpadów komunalnych w zakresie 0-30 kPa. W zależności od przyjętego przekroju i schematu obliczeń stwierdzono, że nawet dla kohezji równej 23 kPa obliczony współczynnik bezpieczeństwa wskazuje na braki stateczności.

Wyniki i wnioski:
Na podstawie parametrów geotechnicznych zgodnych z normą sprawdzono stateczność skarpy w wybranym przekroju poprzecznym. Dla analizowanego przekroju uzyskano wartości współczynnika bezpieczeństwa w zakresie 0,70-1,38, potwierdzając tym samym dominację sił otrzymujących.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top