EN PL
METODA SZACUNKU POTENCJALNYCH EFEKTóW EKOLOGICZNYCH POZYSKANIA ENERGII BIOMASY SłOMY
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-03-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(1):69-80
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono metodę szacunku potencjalnych efektów ekologicznych, rozumianych jako zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wynikających z zastosowania biomasy słomy jako paliwa alternatywnego dla węgla kamiennego. Wyliczono efekty ekologiczne wyrażone ilością niewyemitowanego do powietrza dwutlenku węgla oraz poziomem (ilością) zmniejszenia się emisji tlenków azotu i dwutlenku siarki. Badania miały charakter przestrzenny i obejmowały obszar Polski w ujęciu województw. Bazę badawczą stanowiły materiały źródłowe GUS, przedstawione w pracy badania miały charakter metodyczny. Autorzy zaprezentowali własny algorytm obrazujący poszczególne etapy zaproponowanej metody. W części aplikacyjnej zweryfikowano jej wyniki. Przedstawiony w pracy szacunek efektów ekologicznych pozyskania energii biomasy słomy wykazał, że nastąpi potencjalne istotne zmniejszenie w Polsce emisji do powietrza tlenków azotu i dwutlenku siarki. Ponadto nie zostanie wyemitowany dwutlenek węgla. Zaproponowana metoda stanowi pierwszy etap prowadzonych w tym zakresie badań. Kolejnym etapem będzie oszacowanie potencjalnego zapotrzebowania na urządzenia do spalania biomasy słomy oraz przedstawienie efektów ekonomicznych zastąpienia węgla kamiennego tym nośnikiem energii.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top