EN PL
METODA TLM ORAZ WSKAŹNIK SGI JAKO WYZNACZNIKI SUSZY W WODACH GRUNTOWYCH
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 
 
Data publikacji: 30-03-2018
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(1):115-123
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Dotychczasowe badania suszy na terenie naszego kraju praktycznie pomijały aspekt niedoboru wód gruntowych, a koncentrowały się na suszach atmosferycznej, rolniczej i hydrologicznej. Dlatego jako cel niniejszej pracy przyjęto przeprowadzenie analizy występowania susz wód gruntowych w wybranych punktach Polski południowo-zachodniej, w oparciu o metody analityczne stosowane w innych krajach europejskich. Celem pośrednim była ocena możliwości wykorzystania metody odcięcia TLM oraz wskaźnika SGI do monitorowania suszy wód gruntowych na postawie danych z państwowego monitoringu środowiska prowadzonego przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Wynikiem badań jest stwierdzenie, że zaproponowana metoda i wskaźnik mogą być wykorzystane w analizach dotyczących suszy w Polsce. Uzyskane wyniki stanowią uzupełnienie dotychczasowych informacji na temat susz w Polsce w ostatnim 30-leciu. Analizy wykazały, że w latach 90. XX wieku wystąpiła nie tylko susza atmosferyczna i rolnicza opisywana przez Bobińskiego i Meyera [1992a, 1992b], Bąka i Łabędzkiego [2002], Bartczaka [2014], ale także susza w poziomie wód gruntowych.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top