EN PL
PRACA ORYGINALNA
CZASOWO-PRZESTRZENNA ZMIENNOŚĆ DESZCZU NA ZURBANIZOWANYM OBSZARZE KRAKOWA
 
Więcej
Ukryj
1
Cracow University of Technology, Department of Water Engineering and Water Management, Warszawska 24, 31-155 Cracow, Poland
 
2
Cracow University of Technology, Department of Water Engineering and Water Management, Warszawska 24, 31-155 Kraków, Poland
 
 
Data nadesłania: 05-08-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-10-2019
 
 
Data akceptacji: 07-10-2019
 
 
Data publikacji: 30-12-2019
 
 
Autor do korespondencji
Elżbieta Jarosińska   

Cracow University of Technology, Department of Water Engineering and Water Management, Warszawska 24, 31-155 Cracow, Poland
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2019;18(3):43-55
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy jest charakterystyka czasowo-przestrzennego zróżnicowania rozkładu deszczu na obszarze miasta Krakowa, oparta na nowym sposobie określania przestrzennego rozkładu, a także wyznaczenie obszarów o najmniejszych i największych zmiennościach opadu w stosunku do wielolecia.

Materiał i metody:
Materiał: Do obliczeń zostały przyjęte 10-minutowe ciągi danych opadowych opadu z lat 2013–2016 oraz dobowe i miesięczne ciągi danych z wielolecia 1951–2018 (zarejestrowane przez system monitoringu deszczowego MPWiK w Krakowie, 18 stacji opadowych) a dane z wielolecia (z bazy danych IMGW dla posterunku Kraków-Obserwatorium). Metoda: Dokonano porównania deszczy zaobserwowanych w latach 2013–2016 z deszczami z wielolecia 1951–2018 w zakresie średniej miesięcznej i rocznej sumy deszczu oraz maksymalnych sum dobowych deszczy w miesiącach letnich. Porównania dokonano określając stopień zaniżenia lub przewyższenia wartości średnich w [%] względem posterunku Kraków-Obserwatorium, który uznany został za reper porównawczy. Ostatnim etapem badań było opracowanie, w środowisku geoinformacyjnym, rastrowych map przestrzennego rozkładu deszczu na obszarze Krakowa. Do utworzenia izolinii wykorzystana została metoda interpolacji.

Wyniki i wnioski:
Proponowana metoda, w odróżnieniu od dotychczas stosowanych w Polsce: a) wykorzystuje dane z wielu posterunków opadowych na badanym obszarze, b) pozwala na porównanie wielkości opadów dla danego okresu z danymi z wielolecia (z wykorzystaniem repera porównawczego), c) umożliwia ciągły monitoring zmian opadów zachodzących na badanym obszarze, d) pozwala na tworzenie w szybki sposób przestrzenno-czasowych rozkładów opadu, umożliwiających identyfikację obszarów z nadmiarem lub niedoborem wody opadowej.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top