EN PL
PRACA ORYGINALNA
Wpływ badań hydrologicznych, władz miejskich i mieszkańców na gospodarkę wodami opadowymi w Gdańsku (Polska) w procesie adaptacji miasta do zmiany klimatu
 
Więcej
Ukryj
1
Gdańsk University of Technology
 
2
Gdańsk University of Technology, Gdańskie Wody
 
 
Data nadesłania: 07-09-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-10-2023
 
 
Data akceptacji: 23-10-2023
 
 
Data publikacji: 05-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Michał Szydłowski   

Gdańsk University of Technology
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2023;22(3):59-71
 
WAŻNE
  • - wykazano wpływ zmiany klimatu na wzrost wartości opadu maksymalnego o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia i czasie trwania w Gdańsku
  • - opisano wpływ zmiany klimatu na politykę miasta Gdańska w zakresie gospodarowania wodami opadowymi
  • - przedstawiono nowe zasady zagospodarowania wodami opadowych w mieście
  • - omówiono formy współpracy miasta Gdańska z obywatelami w procesie adaptacji do zmiany klimatu
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Miasto Gdańsk boryka się ze zmieniającymi się warunkami klimatycznymi, które skutkują większą częstotliwością występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. W odpowiedzi na coraz częstsze występowanie gwałtownych powodzi przeprowadzono badania nad zmianami prawdopodobieństwa wystąpienia maksymalnych opadów dobowych w Gdańsku. Celem artykułu jest ukazanie roli badań hydrologicznych (nauki), decyzji władz lokalnych oraz zaangażowania mieszkańców w proces adaptacji Gdańska do zmiany klimatu.

Materiał i metody:
Analizę hydrologiczną przeprowadzono na podstawie obserwacji opadów ze stacji Gdańsk Rębiechowo (1974-2021). Jako model statystyczny rozkładu prawdopodobieństwa opadów wykorzystano rozkład logarytmiczno-normalny. Aby pokazać rolę decyzji władz miasta, przedstawiono metodologię opracowaną i stosowaną przez Przedsiębiorstwo Gdańskie Wody w zakresie zagospodarowania wód opadowych. Aby podkreślić znaczenie mieszkańców w procesie adaptacji klimatycznej, omówiono przyjęte przez władze miasta metody włączania obywateli w proces doradczy, czyli Panele Obywatelskie i Gdańskie Forum Zmian Klimatu.

Wyniki i wnioski:
Opracowano rozkłady prawdopodobieństwa opadów maksymalnych dla różnych okresów, wykazujące znaczny wzrost opadów z prawdopodobieństwem p=1%. Z tego powodu spółka Gdańskie Wody wprowadziła zmiany w praktykach gospodarowania wodami opadowymi. Mając świadomość rosnącego zagrożenia powodziowego, Urząd Miasta Gdańska przyjął plan przystosowania miasta do zmiany klimatu do 2030 roku. Władze lokalne zdecydowały się włączyć obywateli w proces decyzyjny. W tym celu zorganizowano panele dyskusyjne i zainicjowano Gdańskie Forum Zmian Klimatu.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top