EN PL
ZMIANY W KRAJOBRAZIE I UŻYTKOWANIU GRUNTÓW PIENIŃSKIGO PARKU NARODOWEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
2
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Data publikacji: 30-09-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(3):101-112
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Pierwotny krajobraz Pienin od wieków ulegał przekształceniom. Głównymi czynnikami społeczno-gospodarczymi determinującymi zmiany funkcji obszaru był rozwój osadnictwa, wzrost liczby mieszkańców, odkrycie źródeł wód mineralnych, rozwój turystyki i rekreacji, wybudowanie zbiorników wodnych na Dunajcu, a także utworzenie Pienińskiego Parku Narodowego (PPN) i obszaru Natura 2000. Na terenach objętych ochroną ścisłą procesy przemian krajobrazu zostały zatrzymane, a na obszarach podlegających ochronie krajobrazowej kontrolowane. Działania ochronne ogranicza duży udział gruntów prywatnych, dlatego priorytetowym zadaniem Parku jest zmiana struktury władania gruntów przez ich wykup od właścicieli prywatnych.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top