EN PL
PRACA ORYGINALNA
BADANIA SKUTECZNOŚCI OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW W PIASKU ŚREDNIM Z WARSTWĄ WSPOMAGAJĄCĄ Z MIAŁU WĘGLOWEGO
 
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Hydraulics and Sanitary Engineering, Institute of Environmental Engineering, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Warsaw University of Life Sciences-SGGW
 
 
Data nadesłania: 16-09-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 26-10-2019
 
 
Data akceptacji: 26-10-2019
 
 
Data publikacji: 31-12-2019
 
 
Autor do korespondencji
Marek Kalenik   

Department of Hydraulics and Sanitary Engineering, Institute of Environmental Engineering, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Warsaw University of Life Sciences-SGGW
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2019;18(3):57-70
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie w warunkach laboratoryjnych, czy wprowadzenie do gruntu warstwy wspomagającej z miału węglowego o granulacji 0,02 - 5 mm poprawi skuteczność usuwania związków azotu i fosforu ze ścieków bytowych.

Materiał i metody:
Badania modelowe oczyszczania ścieków przeprowadzono w złożu z piasku średniego z warstwą wspomagającą z miału węglowego o miąższości 0,10 i 0,20 m. Zawiesiny ogólne oznaczano metodą wagową, BZT5 metodą elektrochemiczną, ChZT metodą miareczkową z dwuchromianem potasu, azot amonowy, azot azotynowy, azot azotanowy oraz azot ogólny i fosfor ogólny oznaczano z zastosowaniem metod kolorymetrycznych, a odczyn metodą elektrometryczną.

Wyniki i wnioski:
Zaobserwowano, że w odniesieniu do podstawowych parametrów jakościowych (zawiesin ogólnych, BZT5, ChZT, azotu ogólnego, fosforu ogólnego), skuteczność oczyszczania ścieków była zgodna z polskimi wytycznymi odprowadzania ścieków do gruntu i wód podziemnych. Stwierdzono, że złoże gruntowe z pisku średniego z warstwą wspomagającą z miału węglowego o miąższości 0,20 m wykazuje większą skuteczność oczyszczania ścieków w porównaniu do warstwy wspomagającej o miąższości 0,10 m. Zastosowanie w złożu gruntowym z piasku średniego warstwy wspomagającej z miału węglowego o miąższości 0,20 m zwiększyło skuteczność usuwania zawiesiny ogólnej średnio o 19,8 %, BZT5 średnio o 1,1 %, ChZT średnio o 4,7 %, azotu ogólnego o 24,7 %, azotu amonowego średnio o 7,1 % i fosforu ogólnego o 30,6 % w porównaniu do warstwy wspomagającej o miąższości 0,10 m.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top