EN PL
BARIERY PRAWNE I TECHNICZNE NA DRODZE BUDOWY KATASTRU 3D W POLSCE
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying, University of Agriculture in Krakow
 
 
Data publikacji: 30-06-2018
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(2):135-143
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Od kilkunastu lat na świecie trwają dyskusje nad kształtem i wymiarem systemu katastralnego. Powstają normy prawne i techniczne regulujące zasady jego prowadzenia, definiujące zarówno sam system, jak i obiekty w nim rejestrowane. Z punktu widzenia budowy katastru w Polsce do najważniejszych z nich należy zaliczyć Dyrektywę INSPIRE oraz PN EN ISO 19152:2013-05E. Niniejsze badania mają na celu analizę zgodności przepisów krajowych z wymogami międzynarodowymi oraz weryfikację możliwości zastosowania ich w praktyce. Jako materiał badawczy, wykorzystano teksty źródłowe najważniejszych przepisów i norm prawnych z zakresu katastru nieruchomości, analizowane przez autorki pod kątem możliwości prawnych i technicznych dla budowy katastru 3D w Polsce. Ponadto badania oparto na danych opisowych, pochodzących z baz katastralnych jednostek EGiB, położonych w województwie podkarpackim. Dotyczyły one określenia skali rozbieżności danych rejestrowanych w systemie ewidencji gruntów i budynków (EGiB) z danymi pochodzącymi z systemu ksiąg wieczystych (KW). Efektem przeprowadzonych analiz jest wskazanie głównych przeszkód na drodze budowy katastru wielowymiarowego w realiach polskich. Ostatni etap prac badawczych stanowiła analiza zgodności danych przestrzennych pod względem spójności obiektów rejestrowanych w wielu bazach danych o charakterze geodezyjnym. Jako materiał badawczy posłużyły elementy graficzne z materiałów geodezyjnych, pochodzące z obszaru województwa małopolskiego. Całkowita zgodność topologii obiektów stanowi warunek konieczny funkcjonowania systemu katastralnego. Na bazie uzyskanych wyników poddano dyskusji propozycję systemu wielozadaniowego z wykorzystaniem istniejących baz, z możliwością przekształcenia wymiaru 2D na 3D. W oparciu o szczegółową analizę aktów prawnych i wykonawczych, z zakresu katastru nieruchomości w Polsce i na świecie, jak również badania materiałów geodezyjnych pod kątem zgodności geometrycznej i topologicznej danych, można stwierdzić że kataster w Polsce wymaga dalszych zmian. Przedstawiony problem jest aktualny i ważny w perspektywie wprowadzenia w katastrze nieruchomości trzeciego wymiaru danych.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top