EN PL

Dla autorów

 

WYSYŁANIE PRAC


 1. Autorów, którzy nie mają utworzonego konta w systemie, prosimy o dokonanie rejestracji za pomocą opcji Utwórz nowe konto, która dostępna jest w lewej części ekranu. Po wypełnieniu formularza rejestracji, pod podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość w celu potwierdzenia poprawności wpisanego adresu e-mail autora (pod ten adres będzie wysyłana również korespondencja z systemu).
 2. Po zalogowaniu się do systemu należy kliknąć przycisk Wyślij nowy artykuł. Po wpisaniu tytułu pracy pojawią się okienka służące do wpisania niezbędnych elementów artykułu. Pomiędzy kolejnymi okienkami można poruszać się, klikając przyciski „Poprzedni/Następny krok” lub nazwę etykiety po lewej stronie.
 3. Po uzupełnieniu wszystkich pól należy kliknąć przycisk Wyślij do redakcji – ten krok podsumowuje wcześniej wprowadzone elementy artykułu oraz sygnalizuje ewentualne braki. Gdy wszystkie elementy pracy zostaną uzupełnione poprawnie, na dole ekranu pojawi się przycisk „Wyślij do redakcji”, umożliwiający ostateczne wysłanie artykułu do redakcji. Pod adres e-mail podany przez autora podczas rejestracji zostanie wysłane przez system potwierdzenie otrzymania pracy i nadania jej sygnatury. Nie jest to równoznaczne ze skierowaniem pracy do recenzowania ani przyjęciem jej do druku.
 4. Opłatę za wydanie pracy w „Acta Scientiarum Polonorum, Formatio Circumiectus” ponoszą autorzy. Koszt publikacji artykułu w języku polskim wynosi 600 zł + VAT, zaś w języku angielskim – 750 zł + VAT. Dodatkowe informacje na temat opłat można uzyskać od sekretarza Wydawnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (e-mail: anna.balakowska@urk.edu.pl).
 5. Autorzy publikacji są odpowiedzialni za uzyskanie zgody na opublikowanie danych, rysunków lub zdjęć, które już są objęte prawami autorskimi.


WYMOGI EDYTORSKIE


Wymogi ogólne i techniczne przygotowania prac
 1. Objętość prac wraz z tabelami, rysunkami i fotografiami nie powinna przekraczać 12 stron formatu A4.
 2. Styl dokumentów – tekst pracy należy pisać czcionką typu Times New Roman 10 pkt., 1½ odstępu między wierszami, dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekście, np. kursywę i pogrubienie tekstu, ale bez podkreślania liter, wyrazów i zdań.
 3. Wielkość tabel i rysunków nie może przekraczać formatu B5 (12,5 cm × 19,5 cm); opisy tabel czcionką Times New Roman 9 pkt., wypełnienie tabel 8 pkt., pojedynczy odstęp, w miarę możliwości bez pionowych linii, rozszerzenie tabel .doc lub .rtf.


Obowiązuje następujący układ pracy
 1. Tytuł artykułu.
 2. Imię i nazwisko autora (-ów).
 3. Afiliacja.
 4. Streszczenie pracy powinno mieć wyraźnie wydzielone punkty: 1. Cel pracy. 2. Zastosowane metody badawcze. 3. Ważniejsze wyniki badań oraz wnioski. Maksymalna objętość streszczenia powinna wynosić 350 słów.
 5. Słowa kluczowe – należy podać do 6 słów pomocnych przy indeksacji i wyszukiwaniu. Zaleca się niepowtarzanie słów w tytule jako słów kluczowych.
 6. Tekst główny pracy naukowej powinien obejmować: wstęp z celem i hipotezą badawczą, materiał i metody, wyniki, dyskusję, wnioski (lub podsumowanie) i piśmiennictwo. Zaleca się cytowanie pozycji literatury istotnych dla tematu badań, także tych opublikowanych w poprzednich numerach ASP.
 7. Tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w tłumaczeniu na język angielski, jeśli artykuł napisany jest w języku polskim, lub w tłumaczeniu na język polski, jeśli artykuł napisany jest w języku angielskim.
 8. Adres miejsca pracy autora (-ów) – pocztowy i internetowy.
 9. Tytuły tabel oraz ich treść, a także podpisy rysunków i legendy powinny być podane w języku angielskim, a numery tabel i rysunków – cyframi arabskimi.


Jednostki i pisownia – obowiązuje międzynarodowy układ SI, np. kg · dm–3 (a nie kg/dm3).

Piśmiennictwo – przy powoływaniu się w tekście pracy na publikacje innych autorów, podajemy w nawiasie nazwisko i rok [Kowalski i Lewandowski 2000, Lewandowski 2001, Zalewski i in. 2001] lub ...zdaniem Kowalskiego [2000]...

Wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym w następujący sposób: nazwisko (-a) autora (-ów), inicjały imion; rok wydania, gdy w danym roku jest wydanych więcej prac tego samego autora, po roku należy oznaczyć poszczególne pozycje a, b, c itd.; tytuł pracy; skrót bibliograficzny wydawnictwa i miejsce wydania, numer tomu, zeszytu oraz numery stron np.:

Chełkowski, Z. (1966). Introdukcja troci do rzeki Gowienicy. Gospod. Ryb., 1 (2), 18–19.

Greń, J., Kowalski, Z. (1972). Statystyka matematyczna. PWN, Warszawa.

Turski, W. (1972). Projektowanie oprogramowania systemów liczących. Mat. Konf. Projektowanie maszyn i systemów cyfrowych. Warszawa 2–5 czerwca 1971. PWN, Warszawa, 132–139.

Autor przesyłam pracę do Redakcji elektronicznie. Po otrzymaniu recenzji Autor przesyła do redakcji egzemplarz pracy poprawiony zgodnie z uwagami recenzentów i pisemnym ustosunkowaniem się do uwag recenzentów. Część główną publikacji (streszczenie, właściwy tekst artykułu oraz piśmiennictwo) należy zapisać w jednym pliku. Tabele, rysunki i inne załączniki powinny znaleźć się w oddzielnych plikach. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek, a także zmian i uzupełnień merytorycznych uzgodnionych z autorem. Materiał graficzny (rysunki, schematy, wykresy) powinien być opracowany i przysłany jako osobny zapis elektroniczny (pliki źródłowe) w programach pracujących w środowisku Windows (np. w programach Excel, Corel Draw, Photoshop itp.).

PROCEDURA RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH


 1. Każdy artykuł jest oceniany przez redaktora naczelnego (redaktora tematycznego) i jeśli spełnia wymogi merytoryczne oraz jest zgodny z profilem czasopisma, jest kierowany do recenzji.
 2. Do oceny każdego artykułu powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, z której wywodzi się autor artykułu.
 3. W czasopiśmie stosowany jest model recenzji, w którym zarówno autorzy, jak i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces).
 4. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 5. Lista recenzentów współpracujących z Redakcją jest corocznie zamieszczana w ostatnim – czwartym numerze kwartalnika oraz na stronie internetowej po skierowaniu do druku wszystkich czterech numerów czasopisma.
 6. Przykładowy formularz recenzji w postaci pdf do pobrania – pobierz

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ETYKI WYDAWNICZEJ


By wykluczyć przypadki niewłaściwego postępowania, kolegium redakcyjne stosuje odpowiednie procedury dotyczące tzw. autorów-widmo, autorów gościnnych lub honorowych, plagiatów i autoplagiatów.

Autor-widmo (ghost-writing): sytuacja, gdy ktoś wykonuje większą część pracy związaną z powstaniem publikacji, a jego tożsamość jako współautora nie jest ujawniona, nie został także wymieniony w podziękowaniach załączonych do pracy.

Autorstwo gościnne lub honorowe: sytuacja, gdy jeden lub kilku autorów zostaje przypisanych do publikacji, podczas gdy rzeczywisty wkład ich pracy jest nieznaczny lub nieistotny.

Plagiat: sytuacja użycia danych z czyjejś pracy bez ujawnienia źródła wykorzystanych informacji.

Autoplagiat: sytuacja użycia danych z własnej, wcześniej opublikowanej pracy bez ujawnienia źródła wykorzystanych informacji.

POLITYKA OTWARTEGO DOSTĘPU


Wszystkie artykuły publikowane w czasopiśmie Acta Sci. Pol. seria Formatio Circumiectus są udostępniane na zasadach otwartego dostępu (licencja Creative Common CC-BY). Oznacza to, że:
• każdy ma wolny i nieograniczony dostęp do pełnego tekstu wszystkich artykułów opublikowanych w czasopiśmie,
• każdy ma prawo do ponownego wykorzystania opublikowanych materiałów pod warunkiem powołania na oryginalną publikację (cytowanie),
• publikacja w otwartym dostępie jest wspierana przez instytucje autorów lub agencje finansujące badania poprzez uiszczanie opłaty za przygotowanie edytorskie artykułów.

Zezwolenia
Nie jest wymagana specjalna zgoda na ponowne wykorzystanie całości lub części artykułu opublikowanego w czasopiśmie Acta Sci. Pol. seria Formatio Circumiectus, w tym ilustracji i tabel. W przypadku artykułów opublikowanych na otwartej licencji Creative Common CC BY każda część artykułu może być ponownie wykorzystana bez zezwolenia, pod warunkiem że oryginalny artykuł jest wyraźnie cytowany.
 
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top