EN PL
EWOLUCJA KORYTA DOLNEJ SKAWY W ŚWIETLE ZABUDOWY HYDROTECHNICZNEJ
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-03-2015
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2015;14(1):213-221
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W opracowaniu poruszono kwestię rozwoju koryta rzeki górskiej pod wpływem antropopresji. Wykorzystując analizę kartograficzną i kwerendę źródeł historycznych, zrekonstruowano przebieg i układ podgórskiego koryta Skawy w XVIII i XIX w., w okresie znikomej antropopresji. Przegląd literatury technicznej pozwolił na wskazanie głównych okresów rektyfikacji koryta prowadzącej do zlikwidowania koryta wielonurtowego. W toku współczesnych kartowań geomorfologicznych wskazano miejsca odtwarzania koryt błądzących, które pokrywają się z miejscem występowania koryt tego typu w XIX w. Za transformację wielonurtowego koryta Skawy w jednonurtowe odpowiedzialne są wieloletnie prace hydrotechniczne.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top