EN PL
HIERARCHIA ODDZIAŁYWANIA WYBRANYCH ELEMENTÓW SYSTEMU KORYTA CIEKU NA ROŚLINY WODNE
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 
 
Data publikacji: 30-09-2015
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2015;14(3):55-64
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy podjęto próbę określenia hierarchii elementów systemu koryta cieku, które są kształtowane przez roboty regulacyjne i konserwacyjne, decydujących o składzie jakościowym i ilościowym zbiorowisk makrofitów wodnych. Badania terenowe wykonano w korytach 29 małych i średnich cieków nizinnych Dolnego Śląska. Na ciekach tych wyznaczono 100 odcinków badawczych. Badania obejmowały pomiar i opis wybranych elementów złożonego systemu koryta cieku, takich jak: spadek podłużny, szerokość dna, głębokość koryta, nachylenie skarp oraz sposób ich umocnienia, substrat dna, liczba gatunków roślin wodnych oraz pokrycie dna przez rośliny. Do określenia hierarchii oddziaływania rozpatrywanych elementów systemu cieku na skład jakościowy i ilościowy zbiorowisk roślin wodnych wykorzystano teorię zbiorów przybliżonych. Jej zastosowanie pozwoliło na określenie kolejności oddziaływania: pojedynczych elementów rozpatrywanego systemu koryta cieku, par tych elementów, zespołów złożonych z trzech oraz z czterech elementów na liczbę gatunków roślin wodnych występujących w cieku oraz na stopień pokrycia przez nie dna.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top