EN PL
PRACA PRZEGLĄDOWA
IDENTYFIKACJA USŁUG EKOSYSTEMOWYCH MIEJSKICH ZBIORNIKÓW WODNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
AGH University of Science and Technology
 
2
University of Agriculture in Krakow
 
 
Data nadesłania: 25-11-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 22-12-2020
 
 
Data akceptacji: 23-12-2020
 
 
Data publikacji: 02-02-2021
 
 
Autor do korespondencji
Mateusz Jakubiak   

AGH University of Science and Technology
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2020;19(3):73-82
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badań jest analiza koncepcji usług ekosystemów w kontekście miejskich zbiorników wodnych. Wynikiem badań jest zaprezentowana identyfikacja końcowych usług oraz dóbr i korzyści płynących z miejskich ekosystemów wodnych.

Materiał i metody:
Analiza rozwoju koncepcji usług ekosystemowych została oparta na przeglądzie literatury. Ekosystemy wodne analizowano pod kątem ich usług, które można przypisać do poszczególnych klas wymienionych w CICES V5.1. Kolejnym etapem było rozważenie, które ze zidentyfikowanych usług są świadczone również w przestrzeni miejskiej przez ekosystemy wodne. Wyniki analizy zostały podzielone na usługi biotyczne i abiotyczne w trzech podstawowych działach usług: zaopatrzenia, regulacji i utrzymania oraz kulturowych. Ze względu na specyfikę klasyfikacji CICES, do każdego kodu klasy przypisano przykłady zarówno końcowych usług ekosystemów, jak i dóbr i korzyści ekosystemów. Analiza została przeprowadzona z uwzględnieniem polskich uwarunkowań.

Wyniki i wnioski:
Przeprowadzona analiza pozwoliła na identyfikacje 26 klas biotycznych i 12 klas abiotycznych usług ekosystemów świadczonych przez miejskie wody powierzchniowe. Zidentyfikowane usługi kulturowe wydają się mieć największe znaczenie dla codziennego życia mieszkańców miast. Zapotrzebowanie na usługi miejskich ekosystemów wodnych rośnie wraz z rozwojem świadomości społecznej. Oczekiwania wyrażane przez społeczeństwo powinny znaleźć odzwierciedlenie w decyzjach i działaniach podejmowanych przez urbanistów i decydentów politycznych.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top