EN PL
PLAN ZADAŃ OCHRONNYCH DLA OBSZARU NATURA 2000 DĄBROWY CERANOWSKIE PLH140024 W ŚWIETLE GOSPODARKI LEŚNEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Biuro Badań, Monitoringu i Ochrony Przyrody „EcoFalk”
 
2
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 
3
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
 
 
Data publikacji: 30-06-2015
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2015;14(2):39-55
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Praca przedstawia projekt Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dąbrowy Ceranowskie PLH140024, w którym przedmiotami ochrony są siedliska przyrodnicze: 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) i 91I0* Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae). Celem pracy jest utrzymanie lub odtworzenie właściwego stanu przedmiotów ochrony, który to obowiązek wynika z art. 6(1) Dyrektywy Rady 92/43/EWG zwanej Dyrektywą Siedliskową [Dyrektywa… 1992]. Jest to dokument planistyczny sporządzany na okres 10 lat, będący narzędziem ochrony tego obszaru, a ściślej przedmiotów ochrony znajdujących się w jego obrębie. Stan zachowania grądów w obszarze został określony jako zły (U2). Z kolei stan dąbrów świetlistych oceniono jako niezadawalający (U1). W przypadku grądów brak jest odpowiedniej ilości martwego drewna, nie występują wszystkie fazy rozkładu drzew stojących i leżących kłód. Dla dąbrów ciepłolubnych głównymi zagrożeniami jest proces sukcesji oraz wzrastające zacienienie runa. Głównym celem Planu Zadań Ochronnych dla siedliska 9170 jest zachowanie dotychczasowej (około 10% w skali obszaru) jego powierzchni oraz poprawa jego struktury i funkcji. W przypadku siedliska przyrodniczego 91I0* celem jest zachowanie dotychczasowej (około 70% w skali obszaru) powierzchni siedliska, poprawa warunków świetlnych, powstrzymanie procesu sukcesji oraz eliminacji gatunków obcych ekologicznie i geograficznie.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top