EN PL
WPŁYW DZIAŁALNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO „RUCH BORYNIA” NA GOSPODARKĘ WODNĄ WYBRANYCH GLEB OBSZARU GÓRNICZEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-03-2015
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2015;14(1):115-123
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy dokonano oceny wpływu działalności eksploatacyjnej Kopalni Węgla Kamiennego „Ruch Borynia” na gospodarkę wodną wybranych gleb obszaru górniczego. W obrębie omawianego terenu wykonano 5 odkrywek glebowych z opisem cech morfologicznych. W laboratorium wykonano oznaczenia składu granulometrycznego oraz podstawowych właściwości fizykowodnych i fizykochemicznych gleb. Obszary występowania poszczególnych typów gospodarki wodnej gleb na badanym obszarze wyznaczono w oparciu o przekroje poprzeczne. Analiza uzyskanych wyników badań terenowych i laboratoryjnych, wykonane przekroje i mapa gospodarki wodnej gleb wskazują, że na badanym terenie występuje tendencja gleb do zawodnienia wodno-gruntowego. Oprócz osiadań powierzchni terenu na rozmiar degradacji hydrologicznej wpływ wywarł średnio ciężki skład granulometryczny gleb. Zawodnienie wymusiło zmiany użytkowania gruntów ornych oraz zmiany podstawowej przydatności uprawowej gleb, ze zbożowej na zbożowo-pastewną. W przypadku użytków zielonych degradacja hydrologiczna spowodowała ograniczenie pastwiskowego użytkowania gleby na rzecz łąkowego.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top