EN PL
WPŁYW WIELKOŚCI DOPŁYWU WÓD OPADOWYCH NA SKŁAD ŚCIEKÓW SUROWYCH W MAŁYM SYSTEMIE KANALIZACYJNYM
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-06-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(2):3-11
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy określono wpływ wielkości dopływu wód opadowych na zmiany stężenia zanieczyszczeń w ścierkach surowych dopływających do oczyszczalni. W celu określenia opisanej zależności posłużono się statystyczną analizą korelacji liniowej Pearsona. W 6-letnim okresie badań od 2009 do 2014 roku pobrano i poddano analizie 31 próbek ścieków, natomiast w określeniu zależności korelacyjnej po odrzuceniu wartości odstających, na podstawie analizy reszt i wyliczonych odległości Cooka uwzględniono 29 wyników analiz ścieków. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że wraz ze zwiększającą się ilością ścieków w kanalizacji maleją stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych. W przypadku BZT5 stwierdzono, że wzrost ilości dopływających ścieków o 1 m3 powoduje zmniejszenie wartości tego parametru o 0,86 g O2 · m–3. W przypadku ChZT wraz ze wzrostem ilości ścieków w kanalizacji o 1 m3 maleje wartość tego wskaźnika o 1,73 g O2 · m–3. W odniesieniu do stężenia zawiesiny ogólnej stwierdzono, że wzrost ilości ścieków płynących w kanalizacji powoduje zmniejszenie stężenia zawiesiny ogólnej o 0,73 g · m–3.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top