EN PL
WSTĘPNA OCENA PRZEPUSTOWOŚCI KORYTA CIEKU MIEJSKIEGO W WARUNKACH SILNEJ ANTROPOPRESJI
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Krakowska
 
 
Data publikacji: 30-03-2015
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2015;14(1):135-147
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznych przejścia fali wezbraniowej w korycie cieku miejskiego pod kątem wstępnej oceny przepustowości jego odcinka poddanego silnej antropopresji. Jako obszar analiz wybrano odcinek potoku Sudół Dominikański (Rozrywka) na terenie Krakowa. Obliczenia numeryczne przeprowadzono w oparciu o model 1-D przepływu nieustalonego zbudowany z zastosowaniem programu MIKE 11 firmy DHI. W modelu uwzględniono obiekty zabudowy inżynierskiej koryta, takie jak mosty, przepusty, odcinek zarurowany oraz potencjalne obszary zalewowe. Ze względu na brak posterunków wodowskazowych, jako warunki brzegowe zastosowano fale hipotetyczne oparte na modelu opad–odpływ.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top