EN PL
PRACA ORYGINALNA
ZASTOSOWANIE METODY SPEKTROMETRII IMPEDANCYJNEJ DO MONITOROWANIA PRZEPŁYWU WODY W GRUNCIE NIENASYCONYM
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
 
2
Brno Universityof Technology, Faculty of Civil Engineering
 
 
Data nadesłania: 26-03-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-05-2019
 
 
Data akceptacji: 20-05-2019
 
 
Data publikacji: 11-08-2019
 
 
Autor do korespondencji
Tymoteusz Adam Zydroń   

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2019;18(2):93-108
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badań było określenie wrażliwości metody spektrometrii impedancyjnej (EIS) na zmiany oporności elektrycznej ośrodka gruntowego wywołane infiltracyjnym przepływem wody.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono dla dwóch gruntów mineralnych – niespoistego – piasku drobnego i spoistego – piasku grubego pylastego. Zakres badań obejmował określenie podstawowych właściwości geotechnicznych obydwu gruntów (współczynnik filtracji, charakterystykę retencyjną) oraz badania infiltracji wody w pionowej kolumnie gruntowej. Badania te obejmowały pomiary zmian oporności elektrycznej ośrodka gruntowego, które porównano z obserwacjami położenia fronu zwilżenia oraz z obliczeniami numerycznymi przepływu wody przez grunt. Badania infiltracji przeprowadzono dla trzech próbek gruntu. W pierwszym przypadku była to próbka piasku średniego, drugą próbkę stanowił piasek gruby pylasty , a w przypadku trzeciej próbki, dolną jej część stanowił piasek średni, a górną piasek gruby pylasty.

Wyniki i wnioski:
Wyniki przeprowadzonych badań rezystancji elektrycznej gruntów poddanych procesowi infiltracji w pionowej kolumnie potwierdziły istotny wpływ obecności wody w ośrodku gruntowym na jego przewodność elektryczną. Wykazano, że zmiana wilgotności gruntu od stanu powietrznie-suchego do pełnego nasycenia powoduje redukcję rezystancji gruntu o prawie trzy rzędy wielkości. Wyniki badań wykazały stosunkowo dobrą zbieżność pomiędzy obserwowanym położeniem frontu zwilżenia, a zmierzonymi wartościami rezystancji gruntu potwierdzając tym samym przydatność testowanej metody pomiarowej dla potrzeb monitoringu obiegu wody w ośrodku gruntowym.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top