EN PL

Zasady etyczne

 
Niniejsze zasady zostały opracowane na podstawie COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors, z którymi można zapoznać się na stronie: http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf

I. Obowiązki autorów


Autorstwo pracy
Autorzy publikacji to osoby, które w największym stopniu przyczyniły się do pomysłu lub projektu jej powstania, brały udział w jej wykonaniu lub interpretacji wyników badań. Współautorzy pracy to wszystkie inne osoby, które miały udział w jej powstaniu. Współpracownicy to osoby, które miały wpływ na pewne znaczące aspekty artykułu naukowego. Autor powinien upewnić się, że wszyscy współautorzy i współpracownicy zostali wymienieni w pracy, widzieli i zaakceptowali jej ostateczną wersję oraz zgodzili się na jej przedłożenie do publikacji.

Ghostwriting to sytuacja, w której ktoś wykonuje większą część pracy związaną z powstaniem publikacji, a jego tożsamość jako współautora nie jest ujawniona, nie został także wymieniony w podziękowaniach załączonych do pracy.

Guest authorship to sytuacja, w której jeden lub kilku autorów zostaje przypisanych do publikacji, podczas gdy rzeczywisty wkład ich pracy jest nieznaczny lub nieistotny.

Ghostwriting oraz guest autorship są przejawem nierzetelności naukowej. Wszelkie wykryte przypadki takich zjawisk będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe). Przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce, będą dokumentowane w Redakcji.

Ujawnienie źródeł finansowania badań i konfliktu interesów
Autor powinien ujawnić wszelkie źródła finansowania badań w swojej pracy, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wszelkie istotne konflikty interesów, które mogą wpłynąć na jej wyniki lub interpretację.

Standardy raportowania badań
Autorzy artykułów opartych na oryginalnych badaniach powinni przedstawić dokładny opis wykonywanej pracy, jak i obiektywną dyskusję na temat jej znaczenia. Dane źródłowe powinny być zaprezentowane w pracy.

Dostęp do danych i przechowywanie
Autorzy mogą być proszeni o dostarczenie źródłowych danych wykorzystanych w pracy do oceny redakcyjnej, powinni zatem przechowywać te dane w rozsądnym czasie po publikacji.

Publikacje wielokrotne, zbędne lub konkurencyjne
Autor z zasady nie powinien publikować materiałów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub publikacji pierwotnej. Złożenie tej samej pracy do więcej niż jednej redakcji czasopisma jednocześnie stanowi postępowanie nieetyczne i jest niedozwolone. Za nieetyczne uznaje się także przedkładanie artykułu, który jest tłumaczeniem tekstu już opublikowanego.

Potwierdzenie źródeł
Autor powinien cytować publikacje, które miały wpływ na powstanie pracy, i za każdym razem potwierdzić skorzystanie z pracy innych autorów.

Zasadnicze błędy w opublikowanych pracach
W przypadku gdy autor odkryje zasadniczy błąd lub nieścisłość w swojej pracy, jest zobowiązany do jak najszybszego powiadomienia o tym Redakcji.

Oryginalność i plagiat
Autor przekazuje do redakcji wyłącznie oryginalną pracę. Powinien upewnić się, że nazwiska autorów cytowanych w pracy i/lub fragmenty cytowanych dzieł zostały w niej prawidłowo podane lub wymienione. Plagiat jest traktowany jako zachowanie nieetyczne i nieakceptowane.

Wszelkie przypadki naruszenia wskazanych powyżej zasad etycznych stanowią przesłankę do odrzucenia artykułu.

II. Obowiązki redakcji


Obowiązki redaktorów
Redaktorzy znają zasady funkcjonowania czasopisma, w tym sposób postępowania w przypadku wykrycia nieetycznych praktyk.

Decyzje o publikacji
Redaktor Naukowy ma obowiązek stosowania się do aktualnego stanu prawnego w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu. Redaktor ponosi odpowiedzialność za decyzje dotyczące opublikowania złożonych publikacji. Decyzja o publikacji artykułu opiera się na recenzjach i może być konsultowana z redaktorami tematycznymi i/lub recenzentami.

Dobór recenzentów
Redakcja zapewnia właściwy dobór recenzentów i czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu recenzowania. Nie wyznacza na recenzentów osób, które pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych. Redakcja zapewnia, że proces recenzji będzie przebiegał w sposób bezstronny. Wyznacza co najmniej dwóch niezależnych recenzentów, którzy są specjalistami z zakresu tematyki recenzowanego artykułu.

Poufność
W celu zapewniania obiektywnej i rzetelnej oceny artykuły są recenzowane z zachowaniem reguły podwójnej anonimowości (double-blind review process). Członkowi zespołu redakcyjnego nie wolno ujawniać informacji na temat złożonej pracy jakiejkolwiek innej osobie niż, zgodnie z procedurą wydawniczą, jej autorowi, recenzentom, potencjalnym recenzentom, współpracownikom redakcyjnym lub wydawcy. Nieopublikowane artykuły bądź ich fragmenty nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych zespołu redakcyjnego lub recenzentów bez pisemnej zgody autora.

Dyskryminacja
Podczas podejmowania decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu istotna jest oryginalność, jakość naukowa oraz spójność z tematyką czasopisma, a nie pochodzenie autora, jego narodowość, przynależność etniczna, poglądy polityczne, płeć, rasa czy też wyznanie. W zakresie przeciwdziałania dyskryminacji Redakcja przestrzega Konstytucji RP oraz prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

III. Obowiązki recenzentów


Decyzje redakcyjne
Recenzent wspiera Redaktora Naukowego i redaktorów tematycznych w podejmowaniu decyzji redakcyjnych, może także wesprzeć autora w poprawieniu pracy. Recenzent pełni funkcję opiniodawczą, co oznacza, że ostateczną decyzję o przyjęciu tekstu do druku podejmuje Redaktor Naukowy.

Terminowość
Każdy wybrany recenzent, który nie może zrecenzować pracy lub wie, że szybkie sporządzenie recenzji nie będzie możliwe, powinien poinformować o tym sekretarza redakcji.

Standardy obiektywności
Recenzje powinny być wykonywane obiektywnie. Za niewłaściwą uznaje się krytykę personalną autora. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, odpowiednio je argumentując.

Poufność
Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jak dokumenty poufne. Nie można ich pokazywać ani dyskutować na ich temat poza kolegium redakcyjnym. Nie mogą też one być wykorzystywane przez recenzenta do uzyskania jakichkolwiek korzyści.

Anonimowość
Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo, a Redakcja nie udostępnia danych autorów recenzentom.

Konflikt interesów
Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.

Potwierdzenie źródeł
Recenzenci powinni wskazać publikacje, na które nie powołał się autor pracy. Stwierdzenie, że obserwacja, źródło lub argument były uprzednio omówione, powinno zostać poparte odpowiednim cytatem. Recenzent powinien również poinformować sekretarza redakcji o każdym znacznym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub o podejrzeniu plagiatu.
 
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top