EN PL
PRACA ORYGINALNA
OCENA SKUTECZNOŚCI PRACY WIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z REAKTOREM BIOLOGICZNYM
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 02-10-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 19-01-2019
 
 
Data akceptacji: 21-01-2019
 
 
Data publikacji: 04-06-2019
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Cupak   

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2019;18(1):137-143
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem przeprowadzonych badań była ocena skuteczności oczyszczania ścieków wiejskich w oczyszczalni z reaktorem o działaniu sekwencyjnym (SBR).

Materiał i metody:
Ocenę efektywności usuwania zanieczyszczeń w oczyszczalni określono przy wykorzystaniu elementów teorii niezawodności. Badania obejmowały okres od marca 2014 do grudnia 2015 roku. Zawartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych porównano z wartościami granicznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku . Analiza niezawodności została przeprowadzona dla następujących wskaźników zanieczyszczeń: BZT5, ChZTCr i zawiesiny ogólnej. Jako podstawę do obliczeń niezawodnościowych przyjęto współczynnik niezawodności WN Następnie obliczono wskaźnik technologicznej sprawności oczyszczania (Pso).

Wyniki i wnioski:
Na podstawie analizy ścieków oczyszczonych, w odniesieniu do badanych trzech parametrów stwierdzono, że analizowana oczyszczalnia pracuje prawidłowo. Zawarte w Rozporządzeniu (Dz. U. 2014 poz. 1800) graniczne wartości badanych wskaźników nie zostały przekroczone. Również w przypadku wszystkich badanych parametrów obserwowano wysoki procent redukcji zanieczyszczeń, który wyniósł od 96% w przypadku ChZTCr, do 99% dla BZT5. Uzyskane wartości wskaźników niezawodności analizowanej oczyszczalni potwierdzają jej bardzo dobre funkcjonowanie.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top