EN PL
PRACA ORYGINALNA
Analiza zmian parametrów hydraulicznych w rzece nizinnej przy zastosowaniu modelowania numerycznego
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 
 
Data nadesłania: 03-02-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-04-2023
 
 
Data akceptacji: 14-04-2023
 
 
Data publikacji: 05-05-2023
 
 
Autor do korespondencji
Szymon Wojak   

Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2023;22(1):3-17
 
WAŻNE
  • Changing discharge in the river affects not only the intensity of fluvial processes, but also their location. The bottom morphology created during low flows is completely changed at the passage of high water, as indicated by measurements and simulations of the examined section of the Nida River.
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Koryta rzeczne są strukturami dynamicznymi w których procesy fluwialne dążą do wytworzenia stanu równowagi pomiędzy energią wody a stabilnością materiału budującego koryto. Dynamika zmian struktur korytowych jest trudna do uchwycenia za pomocą sieci monitoringu, lecz odzwierciedlenie parametrów ruchu wody możliwe jest za pomocą modelowania fizycznego lub numerycznego. Celem pracy jest analiza zmienności parametrów hydraulicznych i ich wpływu na zmiany morfologiczne przy zastosowaniu dwuwymiarowego modelowania numerycznego na przykładzie odcinka uregulowanego rzeki Nidy.

Materiał i metody:
Na podstawie pomiarów terenowych zbudowano i następnie przeprowadzono proces kalibracji numerycznego modelu uregulowanego odcinka Nidy. W odcinku tym koryto nie jest umocnione, co umożliwia występowanie procesu jej renaturyzacji. Przeprowadzone modelowanie numeryczne zostało przeprowadzone dla zakresu przepływów od niskich poprzez średnie, przepływ brzegowy do przepływu występującego z koryta. Wielkość przepływu brzegowego określono przy zastosowaniu metody Riley’a. Obliczenia wybranych parametrów hydraulicznych pozwoliły na przeprowadzenie analizy ich wpływu na dynamikę i kierunki zmian dna Nidy.

Wyniki i wnioski:
W skutek przeprowadzonych symulacji otrzymano przestrzenną informację o zmianach następujących parametrów: prędkość średnia, naprężenia styczne przy dnie, oraz napełnienie dla każdego z wyżej wymienionych przepływów. W oparciu o uzyskane dane przeprowadzono analizy rozkładu prędkości dynamicznej, Liczby Reynolds’a, Liczby Reynolds’a dla ziaren i prędkości opadania. Brak wyraźnych trendów zmian poszczególnych parametrów przy rosnących przepływach świadczy o istnieniu zmian interakcji pomiędzy przepływającą wodą oraz korytem rzecznym. Zmiana przepływu wody wpływa nie tylko na zmiany intensywności procesów fluwialnych, lecz także na zmianę ich lokalizacji. Wytworzona podczas przepływów niskich morfologia dna zostaje całkowicie zmieniona przy przejściu wezbrania na co wskazują pomiary i symulacje badanego odcinka rzeki Nidy.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top