EN PL
PRACA ORYGINALNA
Susza atmosferyczna w Tatrach Polskich i na ich przedpolu, w latach 1951- 2017
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
 
 
Data nadesłania: 18-03-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-04-2021
 
 
Data akceptacji: 13-05-2021
 
 
Data publikacji: 25-07-2021
 
 
Autor do korespondencji
Marta Cebulska   

Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2021;20(1):55-67
 
WAŻNE
  • 1.W przebiegu najniższych miesięcznych sum opadów nie dostrzeżono trendu istotnego statystycznie na poziomie istotności 0.05
  • 2.W latach 1951-2017 w polskich Tatrach wystąpiły miesiące z opadem poniżej 10% wartości średniej opadów z wielu lat
  • 3. Największa częstość okresów suchych przypadła na czerwiec i styczeń – prawie 17%
  • 4.W przypadku miesięcy z niedoborem opadów, dominowały typy cyrkulacji – Ea, SEa, Sa oraz Ka
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Ocena zmienności najniższych miesięcznych sum opadów atmosferycznych, a także ocena wpływu cyrkulacji atmosferycznej oraz średniej temperatury powietrza na wystąpienie miesięcy z niedoborem opadów atmosferycznych

Materiał i metody:
Materiał: miesięczne sumy opadów atmosferycznych z lat 1951-2017 z 19 stacji meteorologicznych położonych w polskich Tatrach i na ich przedpolu, a także średnie miesięczne temperatury powietrza dla których możliwe było zgromadzenia danych z całego okresu badań. Uwzględniono również kalendarz typów cyrkulacji atmosferycznej dla Polski południowej, który opracowany został przez Niedźwiedzia (1981, 2018). metody: wskaźnik standaryzowanego opadu (SPI), test statystyczny Manna-Kendalla

Wyniki i wnioski:
We wszystkich stacjach meteorologicznych w przebiegu najniższych miesięcznych sum opadów nie dostrzeżono trendu istotnego statystycznie na poziomie istotności 0.05. Wykazano, że w 67-leciu we wszystkich stacjach pomiarowych łącznie wystąpiło 499 (3.3%) miesięcy suchych o różnym stopniu nasilenia suszy. Najwięcej miesięcy suchych wystąpiło na pojedynczych stacjach pomiarowych (łącznie 146), natomiast najmniej na wszystkich stacjach lub prawie wszystkich stacjach meteorologicznych. W każdej stacji średnio co 3 lata występuje miesiąc suchy o różnym nasileniu suszy. Najwięcej miesięcy ekstremalnie suchych wystąpiło w sierpniu i w kwietniu - odpowiednio 47 (3.7%) i 42 (3.3%). W przypadku miesięcy, w których najniższe sumy opadów wystąpiły w tym samym miesiącu na wszystkich lub prawie wszystkich stacjach meteorologicznych, dominowały trzy typy cyrkulacji antycyklonalnej – wschodniej (Ea), południowo-wschodniej (SEa), południowej (Sa) oraz w klinie antycyklonalnym (Ka). Łącznie, w tych miesiącach przy tych typach cyrkulacji atmosferycznej wystąpiło blisko 60% dni. Okresy suche o różnym stopniu nasilenia suszy (SPI≤-1) mogą wystąpić w ciągu całego roku, niezależnie od temperatury powietrza.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top