EN PL
BUDOWA MORFOLOGICZNA I JEJ WPŁYW NA WARUNKI PRZEJŚCIA WÓD WEZBRANIOWYCH PRĄDNIKA NA ODCINKU SĄSPÓWKA–KORZKIEWKA
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-12-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(4):35-49
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Prądnik jest ciekiem o charakterystycznej, głęboko wciętej, wąskiej, dolinie, słabo zagospodarowanej na skutek dominującego wpływu zagrożenia powodziowego. Profil podłużny doliny wskazuje na stopniowo malejący spadek jej dna i jednocześnie dużo mniejszy spadek brzegów doliny w układzie podłużnym, co powoduje, że na znacznej długości cieku dno doliny jest łatwo dostępne dla zalewu wód wezbraniowych. Znaczne nieregularności w kierunku przebiegu zarówno cieku jak i doliny oraz przepustowości poszczególnych przekrojów poprzecznych na jej długości są wywołane nierównomiernością w dostarczaniu materiału ze stoków i bocznych dopływów oraz zróżnicowaniem w budowie podłoża. Dynamiczne zmiany w budowie Prądnika na jego długości przedstawia analiza zmian wielkości parametrów określonych za pomocą modelowania hydraulicznego takich jak: graniczne i rzeczywiste naprężenia ścinające, wielkości przepływów korytowego i brzegowego, szerokości zalewu, prędkości ruchu wody i spadki. Prądnik może stanowić swoiste studium zjawisk tworzących warunki do przyspieszonych zmian w budowie morfologicznej doliny cieku. Szczególnie wobec perspektyw nasilenia zjawisk powodziowych, jakie obserwowane są w Polsce, warto śledzić zdarzenia hydrologiczne tej doliny i ich efekty oddziaływania na jej budowę.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top