EN PL
PRACA ORYGINALNA
Określenie szkód gospodarczych na użytkach rolnych w związku z działaniami wojskowymi na przykładzie terytorium rejonu Kijowskiego na Ukrainie
 
Więcej
Ukryj
1
Land Management Institute of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
2
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine Ukraine
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Roman Kharytonenko   

Land Management Institute of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
Data nadesłania: 21-12-2022
Data ostatniej rewizji: 06-02-2023
Data akceptacji: 07-02-2023
Data publikacji: 07-04-2023
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2022;21(2):49–61
 
WAŻNE
  • W artykule zidentyfikowano straty gospodarcze spowodowane działaniami wojennymi na przykładzie terytorium obwodu kijowskiego na Ukrainie na użytkach rolnych (gruntach ornych). Dzięki dobranym wskaźnikom obliczenia pozwalają uzyskać kolejne ujednolicone materiały do tych samych obliczeń na podobnych obszarach innych regionów Ukrainy dotkniętych działaniami wojennymi.
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem opracowania jest określenie strat ekonomicznych na gruntach rolnych (gruntach ornych), które zostały dotknięte działaniami wojennymi i wymagają dalszych działań w zakresie ich rozminowywania i przydatności do produkcji bezpiecznych produktów żywnościowych w celu przezwyciężenia ostrego kryzysu humanitarnego i żywnościowego .

Materiał i metody:
Stosuje się ogólnie przyjęte metody badań naukowych: monograficzną, statystyczną, analityczną, porównawczą, interpolacyjną, prognostyczną, abstrakcyjno-logiczną, grawiura.

Wyniki i wnioski:
Straty ekonomiczne z działań wojennych obliczono na przykładzie gruntów rolnych (gruntów ornych) obwodu kijowskiego na Ukrainie. Rozważono aspekt przestrzenny przeprowadzonej na Ukrainie reformy administracyjno-terytorialnej w aspekcie zmiany liczby powiatów i ich powierzchni. Został stworzony do pracy z danymi o gruntach rolnych zebranymi zarówno dla nowego, jak i starego podziału administracyjno-terytorialnego obwodu kijowskiego. Rozważono przybliżony termin prac rozminowują na terenach dotkniętych działaniami wojennymi, uwzględniając różny stopień intensywności ostrzału i złożoność prac rozminowujących. Obliczono słabe wyniki producentów rolnych w uprawach zbóż, roślin strączkowych i oleistych w obwodzie kijowskim. Dokonano kalkulacji strat ekonomicznych związanych z kosztami prac rozminowujących i niemożnością uprawy roślin rolniczych w obwodzie kijowskim. Wyniki uzyskane dla obwodu kijowskiego zostały interpolowane w celu określenia przybliżonej powierzchni gruntów ornych dotkniętych działaniami wojennymi i odpowiednio strat ekonomicznych na tych gruntach w całej Ukrainie.

ISSN:1644-0765