EN PL
PRACA ORYGINALNA
WPŁYW WYLESIENIA NA ZMIANY UDZIAŁU JONÓW W SKŁADZIE CHEMICZNYM WÓD MALINOWSKIEGO POTOKU WZDŁUŻ PODŁUŻNYCH PROFILI HYDROCHEMICZNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
 
 
Data nadesłania: 14-08-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 03-11-2019
 
 
Data akceptacji: 04-11-2019
 
 
Data publikacji: 15-01-2020
 
 
Autor do korespondencji
Amanda Kinga Kosmowska   

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2019;18(3):97-112
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badań było określenie zmian udziału jonów w składzie chemicznym wody wraz z przyrostem powierzchni zlewni wzdłuż podłużnych profili hydrochemicznych na obszarze dotkniętym klęską ekologiczną.

Materiał i metody:
Badania prowadzono w zlewni Malinowskiego Potoku w Masywie Skrzyczne w Beskidzie Śląskim, w latach 2013-2014. Zlewnię Malinowskiego Potoku podzielono na mniejsze zlewnie cząstkowe: zależne i niezależne oraz wyodrębniono 6 profili podłużnych wzdłuż zlewni wraz z przyrostem powierzchni zlewni. W terenie pobierano co miesiąc próbki wody w zlewniach o różnym stopniu wylesienia oraz mierzono cechy fizyczno-chemiczne wody (pH, EC25°C, Tw). W laboratorium metodą chromatografii jonowej (DIONEX 2000) oznaczono skład chemiczny wód w zakresie 14 jonów (Ca2+, Mg2+, Na+, K+, NH4+, Li+, HCO3-, SO42-, Cl-, NO2-, NO3-, PO43-, Br-, F-).

Wyniki i wnioski:
Przeprowadzone badania wykazały wpływ wylesienia na udział jonów w składzie chemicznym wody. W zlewniach wylesionych zaobserwowano wzrost udziału SO42- i spadek HCO3-. Udział SO42- w wodach odwadniających zlewnię wylesioną był tak duży, że pojawił się na pierwszym miejscu w typie hydrochemicznym tych wód, zaś HCO3- miały tak niewielkie stężenie, że ich udział był znikomy. Analizując zmiany typów hydrochemicznych wzdłuż profili podłużnych, zauważono odmienność składu chemicznego wód odwadniających górną, wylesioną strefę, w porównaniu do dolnej. Wraz z przyrostem powierzchni zlewni, następuję spadek znaczenia NO3- i wzrost znaczenia HCO3-. Gdyby badania prowadzono jedynie w profilu zamykającym zlewnią Malinowskiego Potoku, wówczas zlewnia ta byłaby typową zlewnią karpacką pod względem hydrochemicznym, gdzie na pierwszym miejscu w składzie chemicznym wody występują wodorowęglany. Analiza składu chemicznego wód przeprowadzona w podłużnych profilach pozwala zidentyfikować hydrochemiczne skutki rozpadu drzewostanu w zlewni górskiej.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top