EN PL
PRACA ORYGINALNA
WPŁYW AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ NA KSZTAŁTOWANIE WSKAŹNIKÓW JAKOŚCI WODY I ŁADUNKI ZANIECZYSZCZEŃ RZEK NER I WARTA W LATACH 1999 - 2011
 
Więcej
Ukryj
1
Warsaw University of Life Scieces -SGGW
 
 
Data nadesłania: 08-05-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-11-2019
 
 
Data akceptacji: 06-11-2019
 
 
Data publikacji: 19-02-2020
 
 
Autor do korespondencji
Józef Mosiej   

Warsaw University of Life Scieces -SGGW
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2019;18(4):25-35
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy jest ocena wpływu ograniczenia zrzutu zanieczyszczeń po modernizacji oczyszczalni ścieków ŁAM na ładunki zanieczyszczeń w środkowym i dolnym biegu rzeki Ner. W tym celu porównano stężenia i ładunki zanieczyszczeń w dwóch okresach 1999 – 2003 i 2004 – 2011.

Materiał i metody:
Materiał źródłowy stanowiły informacje uzyskane z oczyszczalni ścieków dotyczące podstawowych wskaźników zanieczyszczeń zrzucanych do rzeki oraz przepływy i stężenia zanieczyszczeń w przekrojach wodowskazowych Neru i Warty. Jako wskaźnik przyjęto udział wprowadzanych zanieczyszczeń do Warty przez rzekę Ner w ładunku zanieczyszczeń rzeki Warty w pierwszym przekroju pomiarowym na Warcie poniżej ujścia Neru.

Wyniki i wnioski:
W okresie 1995 – 2003 średnio roczny przepływ Neru wynosił ok.10% średniego rocznego przepływu Warty w punkcie poniżej ujścia Neru (ppk Koło) a w okresie 2004 – 2011 r. na podobnym poziomie 13,8 % natomiast ładunek zanieczyszczeń wnoszonych przez Ner stanowił w pierwszym okresie średnio 27% azotu, 37% fosforu ogólnego, 39% BZT5 i 28% zawiesiny ogólnej w wodzie Warty a w drugim okresie analogicznie 27,9%, 42,6%, 19,8% i 19,6%. Tak jak w pierwszym okresie stwierdzono brak odpowiedniej reakcji na zmniejszenie się ładunku fosforu odprowadzanego przez GOŚ na jego zawartość w wodach Neru, a wzrost tego wskaźnika, natomiast stwierdzono obniżenie wskaźnika BZT5 i zawiesiny ogólnej. W warunkach niskiego stężenia fosforu w odprowadzanych ściekach (poniżej 4g/m‾3) maksymalnie w 2007r wyniósł 1,23 g/m‾3 odprowadzanych z oczyszczalni a przy ujściu rzeki Ner nie zaobserwowano w tym czasie polepszenia jakości wody w profilu Chełmno (średnioroczne stężenie 0,78 g/m‾3).

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top