EN PL
OCENA WŁAŚCIWOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH GRUNTÓW Z WYKORZYSTANIEM ANALIZY WSTECZNEJ NA PRZYKŁADZIE JEDNEGO Z OSUWISK NA ZBOCZU WIATRÓWKI (BESKID NISKI)
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-03-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(1):139-150
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy było określenie parametrów wytrzymałościowych gruntów jednego ze zboczy osuwiskowych w okolicach Szymbarku k. Gorlic określonych z wykorzystaniem analizy wstecznej. Do analiz wykorzystano wyniki pomiarów jednego z osuwisk na zboczu Wiatrówki, które powstało w obrębie terasy rolniczej w wyniku katastrofalnego opadu deszczu. Drugim celem pracy było określenie przyczyn lokalizacji osuwiska w tym konkretnym miejscu terasy rolniczej. Obliczenia stateczności wykonano metodą Spencera, a określenie granicznych wartości parametrów wytrzymałościowych przeprowadzono według metodyki zaproponowanej przez Duncana i Wrighta [2005], która umożliwia określenie dla danej płaszczyzny poślizgu jednej pary wartości kąta tarcia wewnętrznego i spójności. Z kolei dla określenia stanu naprężeń w momencie powstania osuwiska wykonano obliczenia infiltracji. Badania filtracji wykazały, że wodoprzepuszczalność gruntu w obrębie analizowanego osuwiska była mniejsza niż w innej części rozpatrywanej terasy rolniczej. Natomiast obliczenia infiltracji wykazały, że opad był wystarczająco intensywny, aby nasycić profil gruntowy w miejscu powstania osuwiska. Przeprowadzona w dalszej części pracy analiza wsteczna wykazała, że grunt w miejscu powstania osuwiska charakteryzuje się stosunkowo niską spójnością efektywną (0,6 kPa) oraz wysokim efektywnym kątem tarcia wewnętrznego (40,1º).
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top