EN PL
WPŁYW DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NA JAKOŚĆ WODY POTOKU FLISZOWEGO JASIENIANKA
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-09-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(3):57-71
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki hydrochemicznych badań potoku fliszowego Jasienianka, lewobrzeżnego dopływu rzeki Biała Tarnowska. Zlewnia potoku, o powierzchni 94,40 km2, ma charakter podgórski i położona jest w województwie małopolskim. Obszar zlewni potoku zajmują głównie tereny rolnicze (68,3%), w mniejszym stopniu lasy (25,5%) oraz usytuowane wzdłuż biegu Jasienianki i jej dopływów tereny zabudowane i zurbanizowane (6,2%). Badania prowadzono w 2014 roku. W wodzie oznaczono 21 wybranych wskaźników fizykochemicznych w pięciu punktach pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na odcinku potoku o długości 13 km. Na analizowanym odcinku potoku tylko temperatura wody, tlen rozpuszczony, BZT5 oraz N-NH4+ pozwoliły zakwalifikować wody do I kasy jakości (potencjału maksymalnego), natomiast wskaźniki: ChZT-Mn, EC, SO42–, Cl, Ca2+, Mg2+, pH wody oraz P-PO43– nie spełniały norm dla II klasy. Pozostałe wskaźniki, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MŚ z 2016 roku, kwalifikowały wodę do II klasy jakości. Przeprowadzona analiza statystyczna testem Kruskala-Wallisa wykazała, że istotnie statystyczne różnice wartości wskaźników pomiędzy badanymi punktami pomiarowo-kontrolnymi wystąpiły w przypadku SO4, Mg, K, N-NO3 i PO4. Ocena walorów użytkowych wody potoku wykazała, że może być ona wykorzystywana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia tylko w górnym i środkowym odcinku. Na całej długości Jasienianka nie spełnia warunków naturalnego siedliska do bytowania ryb łososiowatych ze względu na wysokie stężenie NO2.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top