EN PL
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE I MROZOODPORNOŚĆ POPIOŁO-ŻUŻLA STABILIZOWANEGO SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-03-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(1):27-41
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wyniki badań stabilizacji popioło-żużla ze składowiska Elektrociepłowni „Kraków” spoiwami hydraulicznymi Terramix F22.5 oraz Solitex. Określono wytrzymałość na ściskanie próbek bez dodatku i z 3, 6 oraz 8% dodatkiem spoiwa po 7, 14, 28 i 42 dobach pielęgnacji oraz po 28 dobach pielęgnacji próbek poddanych cyklom zamrażania i odmrażania, co było podstawą do obliczenia wskaźnika mrozoodporności. Otrzymane wyniki porównano z wynikami wcześniejszych badań materiału pochodzącego z tego samego składowiska stabilizowanego cementem i wapnem. Wyniki przeprowadzonej analizy odniesiono do wymogów przedmiotowych norm i dokonano oceny przydatności stabilizowanego popioło-żużla do celów budownictwa drogowego.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top