EN PL
ZASTOSOWANIE DANYCH RADAROWYCH DO ANALIZY PROCESU OPAD-ODPŁYW W ZLEWNI MIEJSKIEJ
 
 
Więcej
Ukryj
1
Department of Hydraulic Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
 
 
Data publikacji: 30-06-2018
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(2):33-46
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki analizy, której celem była ocena przydatności danych (map) natężenia opadów uzyskanych przy zastosowaniu radaru meteorologicznego do oszacowania przestrzennego rozkładu wysokości opadów na obszarze małej zlewni miejskiej i ich zastosowanie do obliczania przepływów za pomocą hydrodynamicznego modelu SWMM. Analizę przeprowadzono według autorskiej metodyki. Wysokości opadów, oszacowane na podstawie danych radarowych i pomierzone w badanej zlewni Potoku Służewieckiego na 2 posterunkach opadowych dla 3 zdarzeń opadowych, znacznie różniły się wartościami w poszczególnych przedziałach czasowych trwania opadu. Na podstawie tych oszacowanych i pomierzonych danych opadowych obliczono wartości ich stosunku, które zastosowano do korekty danych radarowych uzyskanych dla 66 wirtualnych deszczomierzy na obszarze badanej zlewni. Ustalone w tych analizach wysokości opadów wprowadzono do modelu SWMM i zastosowano do obliczania przepływów. Przeprowadzono ocenę zgodności pomiędzy przepływami maksymalnymi, które obliczono i pomierzono w dwóch przekrojach Potoku Służewieckiego dla 3 analizowanych zdarzeń opad-odpływ.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top