EN PL
ANALIZA WPŁYWU WIELKOŚCI USZCZELNIENIA TERENU NA HYDROGRAM ODPŁYWU ZE ZLEWNI
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Krakowska
 
 
Data publikacji: 30-12-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(4):103-114
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Na podstawie 10-sekundowych danych opadowych z posterunku Zawiła, danych dotyczących zagospodarowania terenu oraz danych z mapy glebowo-rolniczej zbadano wpływ wielkości uszczelnienia terenu na hydrogram odpływu bezpośredniego ze zlewni w przekroju ją zamykającym. Analizę wykonano dla zlewni Potoku Wróblowickiego znajdującej się na terenie Krakowa. Do obliczenia opadu efektywnego zastosowano metodę CN-SCS. Hydrogram odpływu bezpośredniego wyznaczono na podstawie chwilowego hydrogramu jednostkowego i hydrogramu jednostkowego dla parametrów modelu Nasha. Obliczenia przeprowadzono dla czterech wybranych epizodów opadowych, dla różnych stopni uszczelnienia zlewni obliczonych na podstawie danych o zagospodarowaniu terenu. Wykazano, że dla tego samego opadu rzeczywistego reakcja zlewni w zależności od stopnia zurbanizowania różni się wysokością opadu efektywnego, czasem jego pojawienia się, czasem opóźnienia odpływu, objętością fali wezbraniowej oraz czasem osiągnięcia kulminacji. Im większe uszczelnienie terenu tym krótszy czas opóźnienia odpływu, większa objętość fali i krótszy czas osiągnięcia kulminacji.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top