WPŁYW DOKŁADNOŚCI POMIARU KONFIGURACJI DNA CIEKU SONDĄ ADCP NA UKŁAD ZWIERCIADŁA WODY PRZY PRZEPŁYWIE Q1%
Adam Nowak 1  
,   Leszek Książek 1  
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying, University of Agriculture in Kraków
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Adam Nowak   

Department of Hydraulic Engineering and Geotechnics, Faculty of Environmental Engineering and Land Surveying, University of Agriculture in Kraków, ul. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
Data nadesłania: 23-05-2018
Data ostatniej rewizji: 30-06-2018
Data akceptacji: 30-06-2018
Data publikacji: 29-04-2019
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(4):143–155
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Aby sprawdzić wpływ pomiaru rzędnych dna na dokładność wyznaczanego w modelu numerycznym układu zwierciadła wody wykorzystano sondę Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP), działającą na zasadzie efektu Dopplera i przeprowadzono dwie serie pomiarów terenowych w korycie rzeki Skawy oraz jedną w warunkach laboratoryjnych. Pomiar referencyjny dna o podłożu żwirowym wykonano metodą klasyczną poprzez przyłożenie urządzenia pomiarowego. Precyzyjny pomiar rzędnych dna w terenie był możliwy dzięki zastosowaniu przenośnego stanowiska pomiarowego, zapewniającego stabilny ruch sondy. Uzyskane wyniki poddano ocenie za pośrednictwem testu t – Studenta, metod zaproponowanych przez Ozgę-Zielińską i Brzezińskiego, Moriasi oraz Legates i McCabe. Analiza miar zgodności pomiarów ADCP z pomiarem referencyjnym wykazała bardzo dobre odwzorowanie rzędnych dna dla wskaźników RSR, NSE i PBIAS dla serii laboratoryjnej. Wartości uzyskane w obydwu seriach terenowych ujawniły niezadowalające odwzorowanie rzędnych dna wskaźników RSR i NSE. Różnice poziomu dna w korycie rzeki przełożyły się na różnice układu zwierciadła wody, które dla przepływu Q1% nie przekraczają 0,066 m, co koresponduje ze średnicą miarodajną rumowiska dm. Pomiar konfiguracji dna koryta głównego z wykorzystaniem sondy ADCP wpływa na układ zwierciadła wody, a tym samym strefę zagrożenia powodziowego. Na terenach górskich, gdzie deniwelacje koryt i taras zalewowych są znaczące, wpływ ten jest ograniczony.
ISSN:1644-0765