EN PL
PRACA PRZEGLĄDOWA
Przegląd metod wykorzystywanych do regionalizacji charakterystyk przepływu niskiego w zlewniach niekontrolowanych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 26-03-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-04-2020
 
 
Data akceptacji: 30-04-2020
 
 
Data publikacji: 06-06-2020
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Cupak   

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2020;19(1):21-35
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem artykułu jest przedstawienie metod szacowania charakterystyk przepływów niskich w zlewniach niekontrolowanych, przegląd aktualnej literatury tematu oraz najnowszych trendów regionalizacji przepływów niskich. W artykule skupiono się na metodach opierających się na różnorodnym podejściu, między innymi statystycznym, które mogą być zaadoptowane do warunków polskich, a także sezonowości występowania przepływu niskiego.

Materiał i metody:
W pracy powołano się na różnorodne źródła literaturowe, skupiając się przede wszystkim na tych opublikowanych w ciągu ostatnich dwóch dekad. Scharakteryzowano najpopularniejsze podejścia regionalizacji zlewni, takie jak: metody oparte na analizie reszt, statystyki wielowymiarowe: analiza skupień, modele drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych (CART) czy sezonowości przepływów niskich.

Wyniki i wnioski:
Opisane w pracy podejście oparte na regresji regionalnej jest najczęściej stosowaną metodą do szacowania przepływów niskich w zlewniach niekontrolowanych, wykorzystujące zależność pomiędzy charakterystyką przepływu niskiego i parametrami zlewni. Regiony hydrologicznie homogeniczne można wyodrębnić wykorzystując w tym celu metody statystyczne. Te opisane w pracy zostały wybrane ze względu na różnice w podejściu metodologicznym. Dodatkowo, są one „uniwersalne” co oznacza, że mogą być stosowane w różnych regionach, krajach, w tym w Polsce; mają charakter interdyscyplinarny i mogą być stosowane do obliczeń przepływów niskich, jak również średnich lub powodziowych.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top