EN PL
ZAGROŻENIA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W KONTEKŚCIE ZMIAN GOSPODARCZYCH, KLIMATYCZNYCH ORAZ EUROPEJSKIEJ POLITYKI WODNEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Wrocław University of Environmental and Life Sciences
 
 
Data publikacji: 30-09-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(3):111-123
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono rys historyczny, stan obecny oraz perspektywy rozwoju zagrożeń jakości wód powierzchniowych Europy związkami biogennymi oraz ewolucję podejścia do problemu ich zanieczyszczania. Powierzchnia obszarów przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w krajach europejskich nieznacznie się zmniejsza, systematycznie jednak rośnie zużycie nawozów sztucznych. Prognozowany dla Europy w latach 2015–2030 wzrost ich zużycia wynosi 10%, a dla świata 20%. Zmiany klimatu prowadzące do wzrostu temperatury nawet o ok. 6°C w porównaniu z okresem przedindustrialnym oraz intensyfikacja procesów erozji gleb w wyniku opadów atmosferycznych o dużym natężeniu powodują zwiększanie produktywności ekosystemów wodnych, które należy uwzględnić przy zarządzaniu wodami. Dzięki wprowadzonym w ostatnim dwudziestoleciu regulacjom prawnym udało się usprawnić oczyszczanie ścieków i zwiększyć liczbę mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnych, poprawa nastąpiła przede wszystkim we wschodniej i południowej części Europy. Po wprowadzeniu w życie Ramowej Dyrektywy Wodnej rozwinęły się teorie dotyczące nowoczesnego zarządzania zasobami wodnymi, które ma na celu zwiększanie pojemności ekosystemów i ich odporności na zmiany klimatu oraz oddziaływania antropogeniczne.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top