EN PL
ZMIANY POZIOMÓW WÓD GRUNTOWYCH W DOLINIE RZEKI ODRY PONIŻEJ STOPNIA WODNEGO W BRZEGU DOLNYM W OKRESIE 1971–2012
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 
 
Data publikacji: 30-03-2015
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2015;14(1):169-178
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Trwałe piętrzenie wód Odry stopniem wodnym w Brzegu Dolnym, spowodowało zmianę charakteru rzeki w stosunku do terenu przyległego. Obniżanie się stanów wód w rzece i w rezultacie wód gruntowych jest konsekwencją wzmożonego procesu erozji liniowej i lokalnej, która występuje poniżej budowli piętrzącej. Na tym obszarze rzeka ma charakter drenujący w stosunku do sąsiednich obszarów. W pracy zaprezentowano ocenę kształtowania się i tendencji zmian głębokości wód gruntowych w dolinie Odry poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym. Dla potrzeb niniejszej pracy teren doliny Odry został podzielony na dwie strefy w zależności od dominacji czynników wpływających na kształtowanie się poziomu zwierciadła wody gruntowej. W pracy przedstawiono wartości minimalnych, maksymalnych i średnich głębokości zalegania wód gruntowych dla wybranych punktów pomiarowych w kolejnych latach z uwzględnieniem podziału na dwie strefy. Dokonano także ich analizy na tle warunków klimatycznych, hydrograficznych i hydrogeologicznych oraz stanów wody w Odrze w przekroju Brzeg Dolny i Malczyce. Przeprowadzone analizy wykazują znaczne zmiany w głębokościach zalegania wód gruntowych w dolinie Odry na przestrzeni 42 lat. Wykazano związek głębokości zalegania wód gruntowych w zależności od odległości od koryta Odry.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top