EN PL
SPOŁECZNO-INFRASTRUKTURALNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU WIEJSKIEGO OBSZARU GMINY TARCZYN W ASPEKCIE LOKALIZACJI ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 30-06-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(2):15-31
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule scharakteryzowano zmiany jakie zaszły w ciągu ostatnich lat w odniesieniu do rozwoju infrastruktury technicznej oraz wybranych elementów infrastruktury społecznej na obszarze wiejskim gminy Tarczyn. Wyposażenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną ma bardzo duże znaczenie w kontekście zarówno jakości życia obecnych mieszkańców, jak i planowania przyszłych inwestycji mieszkaniowych, a tym samym stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju. Analizę wielowskaźnikową dotyczącą aspektów infrastrukturalnych przeprowadzono na tle uwarunkowań społecznych oraz obowiązującej polityki przestrzennej gminy z wykorzystaniem m.in. danych statystycznych GUS, zawartych w BDL-u dla lat 2004–2014. Ocenę obsługi ludności oparto na miernikach ukazujących dany wskaźnik odniesiony do powierzchni lub liczby ludności. Uzyskane wyniki dla poszczególnych wskaźników pozwalają zaobserwować tendencje, ocenić poziom obsługi w zakresie analizowanych elementów infrastruktury technicznej i społecznej, a następnie podjąć prawidłowe decyzje w kontekście rozwoju przestrzennego gminy Tarczyn.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top