EN PL
WPłYW SKłADOWISKA ODPADóW PALENISKOWYCH ELEKTROWNI CEZ SKAWINA SA NA SKłAD FLORYSTYCZNY ZBIOROWISK ROŚLINNYCH ZASIEDLAJąCYCH TERENY PRZYLEGłE
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-03-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(1):91-101
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiotem opracowania są zbiorowiska roślinności trawiastozielnej, które w procesie samozadarnienia wykształciły się na odłogowanych gruntach ornych, oraz zbiorowiska roślinne różnie użytkowanych użytków zielonych. Na te procesy sukcesyjne nałożyło się oddziaływanie składowiska opadów paleniskowych Elektrowni CEZ Skawina SA polegające na przewilgoceniu gleb omawianych użytków rolnych. Samo składowisko jak i opisywana zaniedbana rolnicza przestrzeń produkcyjna położone są w starorzeczu Wisły nieopodal Skawiny. W wyniku oceny szaty roślinnej stwierdzono, że wybrany fragment charakteryzował się równoległym do składowiska ułożeniem zbiorowisk roślinnych, w których w miarę oddalania się od składowiska malała ilość roślin higrofilnych.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top