EN PL
PRACA ORYGINALNA
OKREŚLENIE SZKÓD GOSPODARCZYCH NA UŻYTKACH ROLNYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIAMI OJSKOWYMI NA PRZYKŁADZIE TERYTORIUM REJONU KIJOWSKIEGO W UKRAINIE
 
Więcej
Ukryj
1
Land Management Institute of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
 
2
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine Ukraine
 
 
Data nadesłania: 21-12-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-02-2023
 
 
Data akceptacji: 07-02-2023
 
 
Data publikacji: 07-04-2023
 
 
Autor do korespondencji
Roman Kharytonenko   

Land Management Institute of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2022;21(2):49-61
 
WAŻNE
  • W artykule zidentyfikowano straty gospodarcze spowodowane działaniami wojennymi na przykładzie terytorium obwodu kijowskiego na Ukrainie na użytkach rolnych (gruntach ornych). Dzięki dobranym wskaźnikom obliczenia pozwalają uzyskać kolejne ujednolicone materiały do tych samych obliczeń na podobnych obszarach innych regionów Ukrainy dotkniętych działaniami wojennymi.
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem opracowania jest określenie strat ekonomicznych na gruntach rolnych (gruntach ornych), które zostały dotknięte działaniami wojennymi i wymagają dalszych działań w zakresie ich rozminowywania i przydatności do produkcji bezpiecznych produktów żywnościowych w celu przezwyciężenia ostrego kryzysu humanitarnego i żywnościowego.

Materiał i metody:
Stosuje się ogólnie przyjęte metody badań naukowych: monograficzną, statystyczną, analityczną, porównawczą, interpolacyjną, prognostyczną, abstrakcyjno-logiczną, grawiurę.

Wyniki i wnioski:
Straty ekonomiczne w wyniku działań wojennych obliczono na przykładzie gruntów rolnych (gruntów ornych) obwodu kijowskiego w Ukrainie. Rozważono aspekt przestrzenny przeprowadzonej w Ukrainie reformy administracyjno-terytorialnej w zakresie zmiany liczby powiatów i ich powierzchni. Reforma została przeprowadzona, by można było pracować z użyciem danych o gruntach rolnych zebranych zarówno dla nowego, jak i starego podziału administracyjno-terytorialnego obwodu kijowskiego. Rozważono przybliżony termin prac rozminowujących na terenach dotkniętych działaniami wojennymi, uwzględniając różny stopień intensywności ostrzału i złożoność tych prac. Obliczono niskie wyniki producentów rolnych w zakresie uprawy zbóż, roślin strączkowych i oleistych w obwodzie kijowskim. Dokonano kalkulacji strat ekonomicznych związanych z kosztami prac rozminowujących i niemożnością uprawy roślin rolniczych w obwodzie kijowskim. Wyniki uzyskane dla obwodu kijowskiego zostały interpolowane w celu określenia przybliżonej powierzchni gruntów ornych dotkniętych działaniami wojennymi i odpowiednio strat ekonomicznych na tych gruntach w całej Ukrainie.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top