EN PL
ZASTOSOWANIE METOD ANALIZY SKUPIEŃ DO WYZNACZENIA REGIONÓW HYDROLOGICZNIE HOMOGENICZNYCH ZE WZGLĘDU NA PRZEPŁYW NISKI
 
Więcej
Ukryj
1
University of Agriculture in Krakow
 
 
Data publikacji: 30-03-2017
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2017;16(1):53-63
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy określono możliwość zastosowania statystycznej metody grupowania danych – analizy skupień, w celu określenia regionów hydrologicznie homogenicznych ze względu na wielkość przepływu niskiego oraz parametry meteorologiczne i fizjograficzne zlewni. Założony cel zrealizowano w oparciu o przepływy dobowe pochodzące z wielolecia 1963–1983, dla 15 wybranych zlewni zlokalizowanych w dorzeczu górnej Wisły. W analizie uwzględniono przepływ jednostkowy q95, jest przepływ który jest osiągnięty przez 95% dni w rozpatrywanym okresie. Przepływ ten jest powszechnie wykorzystywaną w Europie charakterystyką i zostały wybrany ze względu na jego wielorakie zastosowanie w zarządzaniu zasobami wodnymi. Następnie został odniesiony do powierzchni zlewni i określono przepływ niski przypadający na powierzchnię zlewni q95 dm3∙s–1∙km–2. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyodrębniono dwa skupienia. Przeprowadzone obliczenia wykazały, że statystyczna metoda aglomeracji danych może być wykorzystana do wyznaczenia obszarów hydrologicznie homogenicznych. Na podstawie metody Warda, na poziomie odcięcia 40%, wyznaczono dwa homogeniczne regiony.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top