EN PL
PRACA ORYGINALNA
BADANIA EKSPERYMENTALNE WPŁYWU ZMIANY MATERIAŁU PRZEWODU NA PROPAGACJĘ FALI CIŚNIENIA W TRAKCIE UDERZENIA HYDRAULICZNEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Gdańsk
 
 
Data nadesłania: 03-09-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 15-10-2018
 
 
Data akceptacji: 15-10-2018
 
 
Data publikacji: 18-10-2018
 
 
Autor do korespondencji
Natalia Krystyna Gietka   

Politechnika Gdańsk, Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Polska
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2019;18(1):15-26
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Zaprezentowanie wyników badań zjawiska uderzenia hydraulicznego w przewodach niejednorodnych materiałowo. Pokazanie wpływu zmiany rodzaju materiału przewodu na prędkość rozchodzenia się fali ciśnienia powstałej podczas przepływu nieustalonego w przewodach pod ciśnieniem.

Materiał i metody:
Badane były przewody wykonane ze stali ocynkowanej oraz polietylenu wysokiej gęstości. Pomiarów dokonywano za pomocą tensometrycznych czajników ciśnienia o dużej dokładności pomiarów.

Wyniki i wnioski:
Wyniki pomiarów prędkości fali ciśnienia dla układów przewodów połączonych szeregowo, częściowo z PE-HD i stali ocynkowanej wahają się w granicach od 205 do 247 m/s dla polietylenu oraz od 426 do 1351 m/s dla stali. Widoczne jest zatem, iż zmiana rodzaju materiału przewodu wpływa w istotny sposób na wartość prędkości fali. Na wartość tej prędkości mają wpływ nie tylko właściwości samego materiału przewodu czy też cieczy, ale także jego długość oraz położenie względem siebie. Widoczne jest, że wartość prędkości w przewodzie polietylenowym nie zmienia się w znaczący sposób w stosunku do sytuacji, kiedy przewód jest jednorodny materiałowo. Sytuacja jest diametralnie różna w przypadku przewodu stalowego, gdzie prędkość fali ciśnienia ulega zmianie wraz z długością przewodu i jego położeniem względem zbiornika. Najmniejsza wartość prędkości w przewodzie sprężystym osiągana jest kiedy znajduje się on od strony zaworu i ma długość jedynie 13,15 m. Największa natomiast jest osiągana kiedy przewód stalowy o długości 13,24 m jest położony od strony zbiornika. Analizując wyniki pomiarów ciśnienia dla poszczególnych czujników dla przewodu niejednorodnego materiałowo można zauważyć, że w miejscu połączenie dochodzi do częściowego odbicia fali ciśnienia, dlatego zmienność ciśnienia w czasie dla przewodów niejednorodnych materiałowo różni się do zmienności ciśnienia dla przewodu jednorodnego materiałowo.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top