EN PL
PRZYCZYNY NADMIERNEGO UWILGOTNIENIA GLEB W PRUSACH KOŁO KRAKOWA
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data publikacji: 30-09-2016
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2016;15(3):3-19
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono wyniki badań gleboznawczych przeprowadzonych na gruntach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Prusach, które pozwoliły ustalić przyczyny okresowo występującego nadmiernego uwilgotnienia gruntów ornych. W ramach badań wykonano 4 odkrywki glebowe, w których z każdego poziomu genetycznego pobrano próby do analiz laboratoryjnych. Określono podstawowe właściwości fizyko-wodne, przepuszczalność oraz zdolności retencyjne gleb. Na podstawie analizy wyników badań ustalono, że na obiekcie przeważającym typem gleb są gleby brunatne właściwe eutroficzne, czarnoziemy i gleby deluwialne czarnoziemne. Pod względem gatunkowym są to jednorodne gleby lessowe, o składzie granulometrycznym pyłów ilastych. Mają one duże potencjalne możliwości retencjonowania wody, które jednak nie mogą być w pełni wykorzystane ze względu na małą przepuszczalność warstw wierzchnich, powodującą wyłączenie głębszych poziomów profilu z retencjonowania wody. Porowatość, szczególnie wierzchnich warstw profili glebowych, powinna być większa, ponieważ za optymalny uznaje się zazwyczaj układ, w którym wynosi ona około 50%. Ciężkie gleby pylaste występujące w omawianym obiekcie charakteryzują się dużą pojemnością wodną i pęczliwością, dlatego w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych magazynują zbyt duże ilości wody i stają się mniej przepuszczalne oraz ulegają uplastycznieniu. W celu poprawy stosunków powietrzno-wodnych gleb zaleca się zastosować drenowanie niesystematyczne i częściowe wraz z towarzyszącymi zabiegami agromelioracyjnymi.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top