EN PL
WIELOLETNIA ZMIENNOŚĆ ODPŁYWU WODY I TRANSPORTU FLUWIALNEGO GÓRNEGO WIEPRZA (ROZTOCZE ŚRODKOWE)
 
Więcej
Ukryj
1
Roztoczańska Stacja Naukowa w Guciowie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 
 
Data publikacji: 30-03-2018
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(1):205-216
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zmienność odpływu wody i transportu fluwialnego w zlewni górnego Wieprza (300,3 km2) na Roztoczu Środkowym (Tomaszowskim) przedstawiono w oparciu o wyniki codziennych pomiarów w Guciowie z lat 1996–2016. Okres badań charakteryzował się dużą zmiennością rocznych sum opadów – od 563,2 mm (2003) do 932,9 mm (2010), przy średniej rocznej 735 mm. Średni roczny przepływ Wieprza zmieniał się od 0,91 m3·s–1 (1996) do 2,27 m3·s–1 (2010), zaś skrajne wielkości przepływu zawarły się w przedziale od 0,5 m3·s–1 (1996) do 13,1 m3·s–1 (2005). Zmienność przepływów rocznych, miesięcznych i skrajnych nie była duża. Wskaźnik odpływu jednostkowego wyniósł 4,5 dm3·s–1·km–2 i zmieniał się od 3,0 dm3·s–1·km–2 do 7,6 dm3·s–1·km–2, a całkowity średni odpływ roczny Wieprza w Guciowie wyniósł 142 mm, przy zmienności 95–239 mm. Reżim odpływu miał cechy typu niwalnego, średnio wykształconego. Dynamika transportu roztworów i zawiesin nawiązywała do sezonowych i rocznych zmian odpływu Wieprza. Średni roczny transport fluwialny zmieniał się od 7,8·103 t (lata 1996 i 2004) do 18,0·103 t (2010), przy czym transport roztworów stanowił 89–97% całkowitej ilości unosin. Obliczone dla zlewni wskaźniki denudacji mechanicznej i chemicznej wyniosły odpowiednio 2,4 i 36,1 t·km–2 na rok. Mimo wyraźnego trendu wzrostu rocznych sum opadów atmosferycznych, odpływ wody nie zwiększył się, wbrew prognozom, a transport fluwialny, zwłaszcza zawiesin, miał tendencję do nieznacznego spadku.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top