EN PL
PRACA ORYGINALNA
Wpływ struktury gąbczastego wypełnienia wielowarstwowego filtra piaskowego na oczyszczanie ścieków bytowych z podwyższoną zawartością azotu amonowego
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 22-05-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 09-07-2020
 
 
Data akceptacji: 10-08-2020
 
 
Data publikacji: 30-09-2020
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Dacewicz   

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2020;19(2):53-75
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy było określenie wpływu struktury pianek PUR, stanowiących wypełnienie filtra gąbczasto-piaskowego, na proces oczyszczania ścieków bytowych, charakteryzujących się podwyższoną zawartością azotu amonowego i niskim stosunkiem C/N.

Materiał i metody:
Wielowarstwowe filtry oceniono po 120, 150 i 330 dniach pracy pod względem jednoczesnego usuwania węgla organicznego i azotu amonowego ze ścieków wstępnie oczyszczonych w osadniku gnilnym. W tym celu określono wpływ: (1) mikrostruktury gąbczastego wypełnienia, (2) kolejnych jego warstw oraz (3) obciążenia filtrów ładunkiem zanieczyszczeń organicznych OLR i azotowych NLR na efektywność ich pracy. Dokonano również oceny poszczególnych warstw filtrów w zakresie usuwania bakterii grupy coli.

Wyniki i wnioski:
Zaobserwowano, że filtry wypełnione fabrycznie nowymi piankami o średnicy porów 0,44 mm i 77,6 %-owej ich zawartości uległy kolmatacji podczas oczyszczania ścieków bytowych o niskim stosunku C/N. Filtr skonstruowany z dwóch górnych warstw odpadowych pianek (o średnicach i zawartości porów odpowiednio 0,50-1,63 mm i 63,3 %) oraz z warstwy piasku osiągnął wysoką średnią efektywność zatrzymania zanieczyszczeń organicznych i azotowych. Skuteczność filtra z wypełnieniem w formie odpadów umieszczonych w osłonkach w zakresie usuwania ChZT i N-NH4+ wynosiła odpowiednio 82,4 i 79,2 %. Stwierdzono, że usuwanie azotu amonowego ze ścieków bytowych z podwyższoną jego zawartością i niskim stosunkiem C/N, zachodziło na we wszystkich warstwach gąbczastego materiału. Wypełnienie filtrów odpadami pianek umieszczonych w osłonkach, zapewniło najbardziej korzystne warunki dla rozwoju zarówno tlenowych bakterii heterotroficznych, jak i bakterii usuwających azot amonowy. Zastosowana dodatkowo dolna warstwa piasku pozwoliła na całkowite usunięcie bakterii Escherichia coli oraz bakterii grupy coli w 96,4 %-ach.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top