EN PL
PRACA ORYGINALNA
Ocena zmian jakości wód podziemnych w rejonie składowiska komunalnego w Wojkowicach
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Śląski
 
 
Data nadesłania: 11-03-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-04-2021
 
 
Data akceptacji: 08-04-2021
 
 
Data publikacji: 25-07-2021
 
 
Autor do korespondencji
Radosław Karkocha   

Uniwersytet Śląski
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2021;20(1):43-54
 
WAŻNE
  • -określenie wartości tła hydrochemicznego dla analizowanego obszaru
  • -obliczenie wartości wskaźnika zanieczyszczeń w rejonie opisywanego składowiska
  • -podkreślenie roli tego wskaźnika do oceny podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Składowanie to czynność, która może grozić zniszczeniem lub skażeniem środowiska gruntowo-wodnego. Zanieczyszczenia mogą być generowane zarówno przez odcieki, jak i przez gaz wysypiskowy. Uwarunkowania prawne nakładają na zarządców składowisk monitorowanie wód gruntowych na terenie składowisk. Gleby i wody podziemne wykazują wysokie stężenia chlorków, siarczanów i metali ciężkich, zwłaszcza w porównaniu z naturalnymi hydrochemicznymi wartościami tła. Wyniki monitoringu można analizować za pomocą wskaźników zanieczyszczenia. Celem pracy było określenie jakości wód podziemnych na składowisku odpadów komunalnych w Wojkowicach (południowa Polska) za pomocą wskaźnika Backmana.

Materiał i metody:
Praca ma charakter nowatorski z uwagi na zastosowanie innego zakresu parametrów niż początkowo uwzględniał wzór do obliczenia tego wskaźnika. W artykule wzięto pod uwagę wyniki monitoringu jakości wody dla trzech piezometrów z lat 2013-2020. Wskaźnik zanieczyszczenia obliczono osobno dla każdej z analizowanych próbek wody, biorąc pod uwagę przewodnictwo elektrolityczne oraz stężenie całkowitego węgla organicznego (TOC), Cd, Pb, Zn, Cu, Cr oraz sumę N-NO3, N- NO2 i N-NH4.

Wyniki i wnioski:
Zakres wartości wskaźnika Backmana w próbkach wód podziemnych wynosił od -5,3 do 603. Wartość wskaźnika Backmana rośnie wraz ze wzrostem stężenia poszczególnych parametrów w wodach podziemnych. W przypadku terenów silnie przekształconych wskaźnik zanieczyszczenia wód przyjmuje wartości wysokie, przekraczające 3. Wyniki tego wskaźnika wskazują, że jakość wód podziemnych wokół składowiska jest zła. W przyszłości można rozszerzyć uzyskane wartości wskaźnika o nowe parametry.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top