EN PL
PRACA ORYGINALNA
Wytrzymałość na ściskanie i ścinanie pyłu grubego stabilizowanego spoiwem Terramix F22,5.
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
 
 
Data nadesłania: 27-07-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-09-2023
 
 
Data akceptacji: 08-09-2023
 
 
Data publikacji: 10-10-2023
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Kamińska   

Uniwersytet im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2023;22(2):53-67
 
WAŻNE
  • The test results showed that coarse silt with the addition of 3, 5 and 8% of the Terramix F22.5 binder is not recommended for use in road construction.
  • The obtained results also allow to indicate that in order to use soils with similar grain size in road construction, the addition of the Terramix F22.5 binder should be increased or a change of the hydraulic binder should be considered.
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
W pracy przedstawiono wyniki oznaczenia wytrzymałości na ściskanie, mrozoodporności oraz wytrzymałości na ścinanie stabilizowanego gruntu drobnoziarnistego w zależności od dodanego spoiwa hydraulicznego oraz czasu i sposobu pielęgnacji. Wyniki oznaczeń tych parametrów miały na celu sprawdzenie przydatności gruntu do stabilizacji.

Materiał i metody:
Grunt stanowił pył gruby pobrany w miejscowości Boczkowice, w powiecie miechowskim, w województwie małopolskim. Stabilizatorem użytym do badań był Terramix F22,5, dodawany w ilości 3, 5 i 8% w stosunku do szkieletu suchej masy. Badanie wykonano na próbach bezpośrednio po stabilizacji, po 7 i 28 dobach pielęgnacji z wodą oraz po 7 i 28 dobach z zamrażaniem i odmrażaniem, a także bez dodatku stabilizatora. Próby przeprowadzono przy wskaźniku zagęszczenia Is = 1,00 i wilgotności optymalnej.

Wyniki i wnioski:
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że na poprawę parametrów geotechnicznych wpływa ilość zastosowanego spoiwa oraz długość i sposób pielęgnacji próbek. W największym stopniu na wytrzymałość na ściskanie miał wpływ rodzaj pielęgnacji. Zabezpieczenie gruntu stabilizowanego przed działaniem wody powoduje znaczny wzrost wytrzymałości na ściskanie od 50 do 60%. Wytrzymałość na ścinanie, a co za tym idzie, wartości kąta tarcia wewnętrznego i spójności pyłu grubego zależały od dodatku stabilizatora. Uzyskane parametry zwiększyły się wraz ze wzrostem dodatku spoiwa, i tak: dla 8% kąt tarcia wewnętrznego zwiększył się o 11°, natomiast kohezja o 29 kPa.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top