EN PL
PRACA ORYGINALNA
Dobowa zmienność parametrów fizykochemicznych wody w zbiornikach i ciekach w świetle aktualnego stanu wiedzy oraz badań pilotażowych jeziora Rotcze
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu, Polska Akademia Nauk
 
2
Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
3
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach
 
 
Data nadesłania: 16-11-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 21-01-2021
 
 
Data akceptacji: 21-01-2021
 
 
Data publikacji: 18-03-2021
 
 
Autor do korespondencji
Karol Krystian Plesiński   

Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2020;19(4):5-19
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem niniejszych badań było określenie wybranych wskaźników fizykochemicznych wody w jeziorze Rotcze (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie) w poszczególnych porach doby, a także zdefiniowanie stopnia eutrofizacji.

Materiał i metody:
Próbki wody do analizy pobierano w dwóch miejscach – w okolicy pomostu zlokalizowanego na kąpielisku (punkt pierwszy) oraz w okolicy pomostu usytuowanego wśród występującej licznie roślinności szuwarowej, z dala od kąpieliska (punkt drugi). Próbki wody pobrano z obu punktów pięciokrotnie, co sześć godzin, począwszy od godziny 10:00 w dniu 28.05.2020, a skończywszy na godzinie 10:00 w dniu 29.05.2020. Każdorazowo próbki pobierano z głębokości około 60 cm, za pomocą otwartego pojemnika. Od razu po ich pobraniu mierzono temperaturę wody, natomiast w ciągu około godziny badano pozostałe parametry, tj.: pH, stężenie amoniaku (NH3), azotynów (NO2-), azotanów (NO3-), fosforanów (PO43-), twardość ogólną (GH) i węglanową (KH). Pomiary niniejszych wskaźników chemicznych wykonano metodą kolorymetryczną z wykorzystaniem zestawu Aquaset 2 Flora (Zoolek, Polska). Dodatkowo zmierzono temperaturę powietrza.

Wyniki i wnioski:
1. Poziom trofii w jeziorze Rotcze jest niski, stąd jezioro można zaliczyć do typu oligotroficznego. 2. Jezioro nie jest zagrożone eutrofizacją, gdyż stężenie biogenów jest znikome (poniżej progu oznaczalności), a także nie zarasta (podczas sezonu wegetacyjnego roślinność szuwarowa stanowi do 8% powierzchni całego jeziora). 3. Dobowa zmienność temperatury wody jest niewielka (±2 ºC), lecz koreluje z temperaturą powietrza. Nie zależy od miejsca pomiaru. 4. Wartość odczynu pH wzrosła po zmroku (g. 22:00), co było spowodowane procesem fotosyntezy, który zachodził w ciągu dnia prowadząc do zmniejszenia stężenia CO2 i alkalizacji wody.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top