EN PL
DOBOWY PRZEBIEG WYBRANYCH CECH FIZYKOCHEMICZNYCH WÓD MAŁEGO CIEKU MIEJSKIEGO NA PRZYKŁADZIE SOKOŁÓWKI (ŁÓDŹ)
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Geographical Sciences, University of Lodz
 
 
Data publikacji: 30-04-2019
 
 
Autor do korespondencji
Adam Bartnik   

Department of Hydrology and Water Management, Faculty of Geographical Sciences, University of Lodz, ul. Narutowicza 88, 90-139 Łódź
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2018;17(3):23-38
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem prezentowanego opracowania była identyfikacja dobowej zmienności wybranych cech fizykochemicznych wody (natężenie przepływu, konduktywność temperatura i odczyn wody oraz stężenie rozpuszczonego w wodzie tlenu) przekształconego przez człowieka cieku miejskiego (zlewnia Sokołówki o powierzchni 7,71 km2). Wykorzystano wyniki pomiarów prowadzonych od 4 X 2011 r. do 3 X 2012 r. przy pomocy wieloparametrycznej sondy pomiarowej YSI 6920 V2 oraz przepływomierza ISCO 2150 zapisujących wyniki z krokiem odpowiednio: 15- i 10-minutowym. Badania udowodniły istnienie rytmów zmienności dobowej i sezonowej. Zmienność godzinowych wartości badanych charakterystyk w poszczególnych dniach w znacznym stopniu zależy od wielkości analizowanej cechy. W przypadku natężenia przepływu i przewodnictwa elektrolitycznego wody zmienność ta (wyrażona współczynnikiem zmienności) rośnie wraz z ich wzrostem, a w przypadku tlenu rozpuszczonego, odczynu wody i temperatury – spada. Dla odczynu wody, jej konduktywności i temperatury obserwowane o różnych godzinach zależności pomiędzy daną wielkością a jej zmiennością nie są liniowe lecz tworzą pętle o różnym kształcie. Przeciętna dobowa zmienność przewodnictwa elektrolitycznego właściwego oraz odczynu wód Sokołówki uległa zmianom pod wpływem działalności człowieka. Maksima konduktywności i odczynu wody przesunęły się na godziny poranne przy braku zmian terminów występowania minimów.
ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top