EN PL
PRACA ORYGINALNA
Analiza zmian użytkowania gruntów na podstawie map katastru austriackiego: studium przypadku Pisarzowa, województwo małopolskie, Polska
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 
 
Data nadesłania: 19-10-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-12-2023
 
 
Data akceptacji: 19-12-2023
 
 
Data publikacji: 01-02-2024
 
 
Autor do korespondencji
Maria Pazdan   

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu
 
 
Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 2023;22(4):93-106
 
WAŻNE
  • 1. Using digitized Austrian cadastral maps in the analysis.
  • 2. Conducting an analysis of land use in 1846 and 2022 by comparing them.
  • 3. Creating a map of areas that have changed their use in the analyzed period of time.
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy jest analiza zmian w użytkowaniu gruntów, które zaszły na wybranym obszarze od 1846 do 2022 roku. Analizę przeprowadzono na podstawie map katastru austriackiego oraz aktualnej mapy ewidencyjnej.

Materiał i metody:
Analizę historycznych zmian użytkowania gruntów przeprowadzono na obszarze miejscowości Pisarzowa, zlokalizowanej w województwie małopolskim, powiecie limanowskim, w gminie Limanowa. Do analizy wykorzystano skany map katastru austriackiego z roku 1846 pozyskane z Archiwum Narodowego w Krakowie. Jako dane porównawcze przyjęto numeryczną mapę ewidencyjną pozyskaną z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Limanowej. Mapy katastralne poddano kalibracji, a następnie digitalizacji w celu otrzymania mapy wektorowej umożliwiającej przeprowadzanie analiz przestrzennych. Analizy przestrzenne przeprowadzono za pomocą narzędzi geoprocesingu programu QGIS.

Wyniki i wnioski:
W wyniku przeprowadzonych analiz dokonano zestawienia powierzchni poszczególnych rodzajów użytków w latach 1846 oraz 2022. Zaobserwowane zmiany użytkowania gruntów potwierdzają wzrost powierzchni gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, a także wzrost powierzchni gruntów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych kosztem powierzchni gruntów użytkowanych rolniczo. Dokonano również klasyfikacji parcel katastralnych oraz działek w Pisarzowej pod względem ich powierzchni, która pokazała, iż w obu analizowanych latach najliczniejszą grupę stanowiły działki o powierzchni do 20 a. Stworzono mapę obszarów Pisarzowej, na których na przestrzeni lat nastąpiła zmiana w sposobie użytkowania gruntów. Na przestrzeni 176 lat ponad połowa gruntów analizowanego obszaru pozostała w niezmienionej formie użytkowania.

ISSN:1644-0765
Journals System - logo
Scroll to top